Sprawy do załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego:

 • wydawanie odpisów aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • rejestracja noworodka
 • zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego lub konkordatowego
 • zgłoszenie zgonu
 • wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • wpisanie aktów zagranicznych: transkrypcja, urodzenia, małżeństwa, zgony
 • uznanie dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża, matki
 • oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • wydawanie dowodów osobistych
 • nadanie medali za długoletnie pożycie
 • zmiana imienia lub nazwiska
 • sprostowania błędów pisarskich

Ewidencja ludności:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
 • wymeldowanie z pobytu stałego
 • zameldowanie cudzoziemców
 • poświadczenie zameldowania
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie na wniosek strony lub z urzędu
 • nadawanie numeru PESEL

Referat Finansowy;

 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wymiar
 • podatek rolny od osób fizycznych - wymiar
 • podatek leśny od osób fizycznych - wymiar
 • podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - wymiar
 • podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - wymiar
 • podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej - wymiar
 • odroczenie terminu płatności podatku
 • odroczenie terminu zapłaty zaległości podatkowej
 • rozłożenie na raty zapłaty podatku
 • rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej
 • umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę
 • zaświadczenie uprawniające do otrzymania bonów paliwowych
 • podatek od środków transportowych

Referat Gospodarki Przestrzennej

 • Uzgodnienia melioracyjne
 • Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych
 • Wycinka drzew i krzewów
 • Podziały nieruchomości
 • Zawieranie umów na dzierżawę gruntów komunalnych
 • Opłata adiacencka, planistyczna
 • Numeracja porządkowa nieruchomości
 • Nazewnictwo ulic
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie zaświadczeń o zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Wgląd do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 • Zbywanie, nabywanie nieruchomości,
 • Ustanawianie i wygaszanie ograniczonych praw rzeczowych,
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o charakterze obligacyjnym w zakresie mienia komunalnego,
 • Ustanawianie, wygaszanie prawa użytkowania wieczystego oraz rozliczanie opłat z tego tytułu,
 • Ustanawianie, wygaszanie prawa trwałego zarządu oraz rozliczanie, opłat z tego tytułu,
 • Regulacja odszkodowań i wynagrodzeń za utratę praw do nieruchomości,
 • Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Referat Inwestycji

 • planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie:
 • udział w opracowaniu lub aktualizacji i zatwierdzaniu programu rozwoju lokalnego oraz wieloletniego programu inwestycyjnego gminy;
 • udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych w/w programów gospodarczych gminy, przy uwzględnieniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb społecznych;
 • określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych jednostki projektowej, uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót;
 • koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych;
 • ustalanie szacunkowego kosztu inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok;
 • dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług;
 • przygotowywanie umów lub pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów;
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów podejmowanych na podstawie uchwały rady i finansowanych z budżetu gminy;
 • przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez: sporządzenie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
 • wyegzekwowanie od projektanta lub wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych,
 • sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,
 • organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych;
 • opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi;
 • zapewnianie zgodności przeprowadzania w urzędzie przetargów na roboty, usługi i dostawy zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 • wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w gminie;
 • sporządzanie strategii rozwoju gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie;
 • wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;
 • sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy;
 • sporządzenie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie;
 • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych;
 • prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolnictwa;
 • współdziałanie z referatami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudŜetowych;
 • nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
 • podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu;
 • promocja gminy,
 • opracowywanie planu przeprowadzenia zamówień publicznych w oparciu o propozycje otrzymane z poszczególnych jednostek organizacyjnych;
 • opiniowanie wniosku o rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
 • opracowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym;
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z wyborem wykonawcy, o ile wójt nie postanowi inaczej;
 • przygotowywanie umowy o zamówienie publiczne;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zamówienia publicznego;
 • kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zamówień publicznych;
 • monitorowanie przebiegu zamówień publicznych;
 • gromadzenie informacji o charakterze planistycznym i sprawozdawczym dotyczących realizacji zamówień publicznych;
 • prowadzenie systematycznej współpracy z osobami uczestniczącymi w postępowaniu o zamówienia publiczne w zakresie sporządzania dokumentacji w okresie planowania i przygotowania postępowań;
 • wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych,
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu
 • orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej lub zarezerwowanego terenu w razie jego naruszenia;
 • utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy i na innych terenach innych terenach określonych w ustawie poprzez uprzątanie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
Ochrona środowiska
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
 • Odbiór azbestu od mieszkańców Gminy Białe Błota.
 • Dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego.
 • Udostępnianie informacji o środowisku.
 • Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub trzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
 • Deklaracje na odbiór odpadów komunalnych.
 • Skierowanie na sterylizację bezdomnych kotów.
 • Wnioski na bezpłatną karmę dla kotów wolno żyjących.
 • Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydział Komunikacji i Dróg - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Ośrodek zamiejscowy w Białych Błotach

 • rejestracja pojazdów

metryczka


Wytworzył: Filip Dobiszewski (22 lipca 2003)
Opublikował: Filip Dobiszewski (22 lipca 2003, 11:34:31)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (21 grudnia 2015, 14:48:17)
Zmieniono: aktualizacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53621