zamówienie na:

Projekt pieszo – jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.2714.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 5 lutego 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  
Data wszczęcia postępowania

25.01.2019 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Projekt pieszo – jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu

Krótki opis przedmiotu zamówienia

opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pieszo – jezdni na ulicy Laskowej w Trzcińcu

Numer referencyjny sprawy

RZP.271.4.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, decyzja ZRID).

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:

1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),

2.         Kryterium doświadczenie Projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 05.02.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (405kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ wraz z załącznikami

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienia treści SIWZ (363kB) pdf

Zmiany treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (308kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (192kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (25 stycznia 2019, 12:45:50)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (1 marca 2019, 10:49:24)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 834