zamówienie na:

WYKONANIE MEBLI BIUROWYCH DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000
termin składania ofert: 14 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 14.06.2006r. dot. „Wykonania mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota” został unieważniony na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota.pl.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej  60 000 EURO na  

 

„WYKONANIE  MEBLI  BIUROWYCH  DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA”.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                               
Termin realizacji zamówienia  będącego przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego 30 dni od zawarcia Umowy.

Termin płatności wymagany przez Zamawiającego do 21 dni od odbioru przedmiotu zamówienia i dostarczenia faktury do Zamawiającego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 7 ( nieodpłatnie)  lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektorzy Jadwiga Tomaszewska i Wojciech Rutkowski w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 22.

Termin składania ofert upływa w dniu  14.06. 2006r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2006r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w  pokoju Nr 19.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniają  warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (31 maja 2006, 11:17:22)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (22 czerwca 2006, 14:12:42)
Zmieniono: unieważniony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1270