zamówienie na:

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej na okres 3 lat

zamawiający: Wójt w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej do 60.000 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że oferta Nr 02 złożona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Bydgoszcz ul.Wyczółkowskiego 22 została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia dot. Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Gminy Białe Błota i jego jednostek organizacyjnych” Podstawa wykluczenia Art. 24 ust 2 pkt 3 Ustawy prawo zamówień publicznych zgodnie z Art. 24 ust 4 Ustawy p.z..p ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez w/w na podstawie Art. 89 ust.1 pkt z Ustawy p.z..p – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - niepełna oferta w stosunku do wymogów zamawiającego określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 
Wójt w Białych Błotach, ul. Szubińska 7  ogłasza przetarg ograniczony do 60.000,00 EURO  na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej na okres 3 lat w następujących ryzykach ubezpieczeniowych

w                     Ogień i inne zdarzenia losowe

w                     Kradzież z włamaniem i rabunkiem z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji mienia i środków pieniężnych

w                     Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia

w                     Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

w                     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostki samorządu terytorialnego

w                     Ubezpieczenia komunikacyjne – OC/AC/NNW

 

od 1 lipca 2006 do 30 czerwca 2009r.

 

W związku z tym wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie Urzędu Gminy Białe Błota i jego jednostek organizacyjnych należy składać  do dnia 16 czerwca 2006r. do godz. 13.00 na adres Urzędu Gminy, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota

 

Kryteria oceny ofert w postępowaniu przetargowym przedstawiają się następująco:

65% - cena, 35% fakultatywne warunki ubezpieczenia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych

 

 

 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:

1.        Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2.        Posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia.

3.        Posiadają pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060) – na dzień 31.12.2004 roku.

4.        Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zapewnią osoby uprawnione do reprezentowania Zakładu Ubezpieczeń, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe w godzinach urzędowania zakładu.

5.        Posiadają kapitały własne w wysokości wymaganej przez odrębne przepisy.

 

Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi załączyć do wniosku dokumenty, o których mowa w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wniosek wraz załącznikami musi być podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę i złożony w zamkniętej kopercie  z napisem:

„Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Gminy w Białych Błotach i jego jednostek organizacyjnych”

Koperta musi posiadać nazwę i adres wykonawcy.

Ocena spełnienia warunków określonych w punktach 1, 3 ,4, 5 zostanie dokonana na podstawie załączonych przez Wykonawców oświadczeń.

Ocena spełnienia warunku określonego w punkcie 2 zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia właściwego organu.

Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków skutkować będzie brakiem zaproszenia do składania ofert. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5-ciu wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy zgłoszą wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełniających warunki określone w pkt 1-5    będzie większa niż 5, zamawiający zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy posiadają najwyższe kapitały własne.                 

 

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

 

Ze strony Zamawiającego:                  Bożena Woźniak tel. 052 349 43 79

                                                                              Lucyna Krasulak tel. 052 349 43 79

 

Ze strony firmy brokerskiej Nord Partner Sp. z o.o.

-          Wiktor Szczepanik    -  tel/fax (056) 655 34 22, tel. kom. 601 624973

-          Leonard Wiśniewski  - tel/fax (056) 655 34 22, tel. kom. 601 238 840

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 czerwca 2006, 14:50:30)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (27 czerwca 2006, 09:27:58)
Zmieniono: treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówiena

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431