zamówienie na:

Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie – etap I budowa kanalizacji deszczowej

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.19.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 1. faktyczne: (...) Cena drugiej oferty złożonej w postępowaniu wynosi 972 895,72 zł i przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. 2. prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Data wszczęcia postępowania

21.03.2019 r.

Zamawiający

Gmina Białe Błota

Ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia

Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie – etap I budowa kanalizacji deszczowej

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), polegające na budowie kanalizacji deszczowej na ulicy Wycieczkowej w Łochowie.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w SIWZ

Numer referencyjny sprawy

RZP.271.19.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania Umowy do 4 miesięcy od daty podpisania umowy

Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt),

2.     Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),,

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Monika Dominikowska

inwestycje@bialeblota.eu

52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 09.04.2019 r., do godz. 10:00

 

Rodzaj zamówienia

 

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia

  pełna treść ogłoszenia (405kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ (227kB) zip


zał. 2 dokumentacja techniczna

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

  wyjaśnienie treści SIWZ (328kB) pdf

Zmiany treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

  informacja z otwarcia ofert (321kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej/ unieważnieniu postępowania

 

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (407kB) pdf
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (941kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (21 marca 2019, 12:53:58)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (27 maja 2019, 08:56:40)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 909