zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!!Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.57.2019.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: W dniu 25.06.2019 r., Zamawiający dokonał otwarcia ofert dla ww. postępowania, gdzie została złożona jedna oferta. Zamawiający w pkt 16.3 SIWZ wskazał, iż „oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, w języku polskim (…) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” Ww. zapisy zostały sporządzone zgodnie z dyspozycją ustawodawcy, określoną w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp. Ponadto, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn.. akt KIO 2611/18) orzekła, że „w sytuacji, gdy - zgodnie z art. 10a ust. 5 PrZamPubl - oświadczenia mają być sporządzane (a nie tylko doręczane) w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to taką postać dokumentu należy uznać za postać oryginalną. Jak wprost wynika z przepisu, oświadczenie - czy samego wykonawcy czy innego podmiotu - musi zostać sporządzone w formie elektronicznej. Nie będzie uznany za oryginał dokument zawierający np. skan dokumentu uprzednio sporządzonego w wersji papierowej. Taki skan, nawet gdyby został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, byłby jedynie kopią oryginalnego dokumentu. Oryginał miałby bowiem w dalszym ciągu postać papierową (pisemną).” a „ustawodawca w art. 10a ust. 5 ustawy Pzp przesądził, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia z art. 25 a, w tym jednolity dokument muszą być "sporządzone" w postaci elektronicznej. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że dokumenty i oświadczenia wymienione w tym przepisie, a więc i oferta nie mogą być sporządzone w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.”. Odmienną wykładnię zastosował w dniu 12 kwietnia 2019 r. Urząd Zamówień Publicznych. W opinii UZP „ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej, np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.” Mimo dopuszczenia przez Zamawiającego skanu oferty, a w takiej formie została ona złożona w przedmiotowym postępowaniu, nie spełniałaby ona przesłanek wskazanych w art. 10a ust. 5, zgodnie z którymi oferta powinna mieć postać elektroniczną i być podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wykładnia literalna omawianego przepisu stanowi, że spełnienie przez Wykonawcę wyłącznie jednej przesłanki, gdzie ustawodawca wymaga zaistnienia łącznie dwóch przesłanek, skutkuje nieważnością oferty w ww. postępowaniu. W związku z faktem, iż oferta Wykonawcy jest niezgodna z ustawą, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Data wszczęcia postępowania: 21.05.2019 r. 
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.57.2019.ZP1 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy (jednak nie wcześniej niż od 19.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie dwanaście tysięcy złotych 00/100),
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium częstotliwość odbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych oraz odpadów budowlanych z PSZOK-u – (oznaczenie B) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt), 3. Kryterium aspekt środowiskowy: emisja spalin – (oznaczenie AŚ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt)  
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Michał Sidor: , tel. 52 323 90 68
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 25.06.2019 r., do godz. 10:00  
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych 
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (131kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (247kB) zip  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ  
Zmiana treści SIWZ 
Informacja do SIWZ informacja do treści SIWZ (338kB) zip + sprostowanie treści ogłoszenia o zamówieniu (76kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (434kB) pdf      
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (718kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (21 maja 2019, 15:51:16)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (28 czerwca 2019, 12:02:42)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 883