zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu - w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.60.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  
Data wszczęcia postępowania
31.05.2019 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu  - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku  Środowiskowego Domu Samopomocy
i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu  wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ    

Inne informacje
Zamawiający planuje pozyskanie części środków na realizację niniejszego zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19).

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania
o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

Numer referencyjny sprawy RZP.271.60.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia
do 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium
w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, jednakowe dla każdej ulicy, kryteria oceny ofert:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium doświadczenie Projektanta – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),
3.     Kryterium doświadczenie Kierownika robót – (oznaczenie DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt).  

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska
inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu
52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7,
86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2019 r. godz. 10:00.    

Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane

Procedura
Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia   ogłoszenie o zamówieniu (415kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogloszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 26.11 (239kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ wraz z załącznikami

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  

Zmiany treści SIWZ  

Zmiana SIWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert zmiana terminu składania i otwarciaofert (459kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (272kB) pdf  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (222kB) pdfmetryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (31 maja 2019, 11:50:40)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (20 grudnia 2019, 09:31:41)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1106