zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych

zamawiający: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania: uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia prawne: art 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp 
Data wszczęcia postępowania
04.06.2019 r.

Zamawiający
Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych  

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania.   Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały
w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.: we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

Numer referencyjny sprawy 1/2019

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium aspekty środowiskowe (ochrona środowiska) – (oznaczenie O) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt),
3.     Kryterium Parametry techniczne – (oznaczenie T) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt)
4.     Kryterium Czas podstawienia autobusu zastępczego - (oznaczenie AZ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt)  

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska monika.dominikowska@bialeblota.eu 695 630 738

Miejsce i termin  składania ofert
Miejsce składania ofert:
Centrum Obsługi Edukacji i Sportu (budynek B Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach), ul. Czysta 1A, pokój nr 120.
Termin składania ofert upływa w dniu 17 czerwca 2019 r. godz. 12:00  

Rodzaj zamówienia  
usługi

Procedura
Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia
  ogloszenie o zamówieniu (422kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  SIWZ z zalącznikami (3539kB) zip


Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

Zmiany treści SIWZ  

Informacja z otwarcia ofert   

informacja z otwarcia ofert (598kB) pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania  

unieważnienie postępowania (171kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (4 czerwca 2019, 22:07:16)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (27 czerwca 2019, 13:58:12)
Zmieniono: unieważnienie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 760