zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.84.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 11 września 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  
Data wszczęcia postępowania: 27.08.2019 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia:Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński
Inne informacje:Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania
o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.84.2019.ZP2
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.07.2020 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 %(pkt), 3. Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży drogowej– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 15 %(pkt), 4. Kryterium doświadczenie Kierownika robót branży mostowej – (oznaczenie M) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 15 %(pkt).
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Monika Dominikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 11.09.2019 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (411kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (691kB) pdf
Informacja o  unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (207kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (27 sierpnia 2019, 14:41:36)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (18 września 2019, 09:50:58)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2669