zamówienie na:

Opracowanie projektu boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 8 sierpnia 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 08.08.2006 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO, dot. „Opracowania projektu boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota” został unieważniony na podstawie Art. 93 ust1 pkt1 Ustawy prawo zamówień publicznych tj. w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 08.08.2006r. do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl.
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej  60 000 EURO na 
„Opracowanie projektu boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                               
Termin realizacji zadania będącego przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do 30.11. 2006 roku.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia- wykonali przynajmniej 3 projekty  odpowiadające swym zakresem  przedmiotowi zamówienia należy załączyć listy referencyjne,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy założeniu, że zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającej wraz z protokółem odbioru dokumentacji projektowej,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy),
5)  przedstawią koncepcję boisk sportowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 7 ( nieodpłatnie) lub za zaliczeniem pocztowym.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są p. Jadwiga Tomaszewska i
p. Wojciech Rutkowski w godzinach 8.00-16.00, telefon bezpośredni  052 323 90 82.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  08.08.2006r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2006r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 18.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

SIWZ- Projekty boisk Sportowych w Łochowie.doc (130kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (1 sierpnia 2006, 14:19:29)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (27 marca 2007, 12:41:35)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1550