zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.106.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  
Data wszczęcia postępowania: 04.12.2019 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Krótki opis przedmiotu zamówienia Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach, w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.106.2019.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.07.2021 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Sonia Topolewska: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.12.2019 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (411kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (14254kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ wyjaśnienia treści SIWZ (895kB) pdf
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (527kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (218kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (4 grudnia 2019, 13:59:22)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (7 stycznia 2020, 16:11:49)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 590