zamówienie na:

Budowę kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon na Kanale Noteckim”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 6 listopada 2006
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO z dnia 06.11.2006 r. dot. „Budowy kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon na Kanale Noteckim” , został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. uniewaznienie 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-82 ,349-42-48,.349-44-02, 323-90-90, fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty   60 000 EURO na  „Budowę kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon na Kanale Noteckim”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                

Termin realizacji zadania będącego przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do 30 czerwca 2007r.

Należność  płatna będzie fakturami: przejściową i końcową w terminie  do 21 dni od dostarczenia protokołów odbioru i faktur do Zamawiającego.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami dostępna na stronie internetowej bip., można pobrać ją też osobiście  w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 7  lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  Wojciech Rutkowski i

Jadwiga Tomaszewska w godzinach 8.00-16.00, telefon bezpośrednie  (052) 323 90 82, 323-90-90( wew. 36).

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  06.11. 2006r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2006r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 18.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 7 300,00 zł.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego  w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.(Dz.U.Nr19z2004r,poz.177zpóźn.zm.).

BB-WYKONAWCZY.exe (1540kB) plik

mapki.exe (309kB) plik

przetarg.exe (911kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 października 2006, 10:28:35)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (6 listopada 2006, 16:04:35)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1450