zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.8.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 27 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Data wszczęcia postępowania: 06.02.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota- etap III
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.8.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.09.2020 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt).
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Sonia Topolewska: tel. 52 323 90 72
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 27.02.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (413kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dnia 14.02.2020 (4405kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 20.02.2020 r. (3228kB) zip  
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ zmiana treści SIWZ z dnia 18.02.2020 r. (499kB) zip  
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (691kB) pdf
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert zawiadomienie o odrzuceniu ofert (384kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (259kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (6 lutego 2020, 15:23:53)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (11 marca 2020, 14:11:23)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1492