zamówienie na:

Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.12.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 20 lutego 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  
Data wszczęcia postępowania: 12.02.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota
Krótki opis przedmiotu zamówienia Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota wraz z usuwaniem odpadów komunalnych znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.12.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2021.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium czas przystąpienia do usunięcia odpadów po otrzymaniu zgłoszenia – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt).
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Karolina Swoboda: tel. 52 323 90 96
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 20.02.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (403kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (593kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (246kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (232kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (12 lutego 2020, 14:52:09)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (24 lutego 2020, 14:01:15)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 428