zamówienie na:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.6.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 marca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I.Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1.Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2.Prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

Data wszczęcia postępowania

14.02.2020 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską.

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską.

Numer referencyjny sprawy RZP.271.6.2020.ZP3
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 15.05.2020r. od dnia podpisania umowy.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
            60 % (max 60 pkt),
2)      Kryterium gwarancji – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –             20 % (max 20 pkt),
3)      Kryterium doświadczenie Kierownika budowy – (oznaczenie DK) znaczenie wagi
            i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
 
 
Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2020 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia
 
Roboty budowlane
 
Procedura

Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (3831kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  SIWZ 6 2020 (12174kB) zip
Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami
  Wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami (1810kB) zip
Informacja z otwarcia ofert
  informacja z otwarcia ofert (313kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (224kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (14 lutego 2020, 13:07:57)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (10 marca 2020, 08:58:44)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 747