zamówienie na:

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części. Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha. Część nr 3 –Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekt o powierzchni powyżej 100 ha.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.19.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 marca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu (dotyczy wszystkich części), zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1) PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (...). 

Data wszczęcia postępowania

05.03.2020 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części.
Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha
Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.
Część nr 3 –Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekt o powierzchni powyżej 100 ha.

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wybranych obszarach Gminy Białe Błota, z podziałem na części.
Część nr 1– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 10 ha
Część nr 2– Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekty o powierzchni do 30 ha.
Część nr 3 –Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego – Projekt o powierzchni powyżej 100 ha.

Numer referencyjny sprawy RZP.271.19.2020.ZP3
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane we wskazanych poniżej terminach dla poszczególnych części:
nr 1 – 18 miesięcy,
nr 2 – 18 miesięcy,
nr 3 – 15 miesięcy (w tym do 12 miesięcy nastąpi podjęcie Uchwały przez Radę Gminy Białe Błota).
 
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium, dla części:
nr 1- w wysokości- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
nr 2- w wysokości- 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
nr 3- w wysokości- 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2)      Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2020 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia  
Usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
 
Pełna treść ogłoszenia (3295kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (159kB) zip
Informacja do SIWZ
  Informacja do SIWZ (235kB) zip
Informacja z otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert (893kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie cz. 3 i odrzuceniu ofert w zakresie cz. 1-3 zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie cz. 3 i odrzuceniu ofert w zakresie cz. 1-3 (960kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie cz. 1-2 i odrzuceniu ofert w zakresie cz. 1-2 zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie cz. 1-2 i odrzuceniu ofert w zakresie cz. 1-2 (1555kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (5 marca 2020, 13:59:45)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (15 maja 2020, 09:39:08)
Zmieniono: Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie cz. 1-2 i odrzuceniu ofert w zakresie cz. 1-2

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1033