zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA KOSZTORYSU OFERTOWEGO!!!Przebudowa ul. Jagodowej w Łochowicach

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.21.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 8 kwietnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  
Data wszczęcia postępowania: 17.03.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Jagodowej w Łochowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia Przebudowa ul. Jagodowej w Łochowicach
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.21.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania Umowy.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt),  3. Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży drogowej – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Dorota Piasecka: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 08.04.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (408kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 01.04.2020 r. (955kB) zip
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (685kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (245kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (17 marca 2020, 15:37:30)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (24 kwietnia 2020, 13:18:56)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 754