zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.89.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 3 grudnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej zwaną ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Unieważnieniu postępowania: Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 1. Faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie. 2. Prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
   Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10

ustawy Pzp, polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów

z Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.

Przemysłowej 8, 86-005 Białe Błota w sposób zapewniający

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem  http://platformazakupowa.pl/pn/bialeblota 

Link do postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/399737


ZAMAWIAJĄCY
Gmina Białe Błota
Adres: ul. Szubińska 7; 86-005 Białe Błota
telefon: 52 323 90 90, faks 52 323 90 80
e-mail: inwestycje@bialeblota.eu
adres strony internetowej www.bip.bialeblota.pl

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
RZP.271.89.2020.ZP1
Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp", z zastosowaniem art. 24aa ustawy Pzp.KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)  Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt)
2) Kryterium termin realizacji – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt),
3) Kryterium aspekt środowiskowy: emisja spalin – (oznaczenie AŚ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt),


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Oferty należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej. Przy składaniu oferty należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na platformie zakupowej. Ryzyko błędnego przesłania oferty obciąża Wykonawcę.
Termin składania ofert: do dnia 03.12.2020 r. do godziny 10:00.

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (311kB) pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawiadomienie o unieważnieniu (243kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (25 listopada 2020, 12:51:49)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (4 grudnia 2020, 13:45:49)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335