zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2007  13:30
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 16 maja 2007roku, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „ Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota”, został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.1 Ustawy prawo zamówień publicznych , w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 maja 2007 roku do godz. 13:30 nie złożono żadnej oferty.  
Gmina  Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  60 000 EURO na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości  Białe Błota”.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający  wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień        publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo       zamówień  publicznych;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno-budowlanej;      drogowej;  telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do   odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski, Jan Czekajewski  i Jadwiga Tomaszewska  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośrednie  (052) 323 90 82, 323-90-94.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2007 roku o godz. 13:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2007 roku o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

siwz__-projekty ulic Bartniczej i Brackiej w m. Białe Błotar.doc (222kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2007, 08:23:14)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 maja 2007, 09:55:53)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1524