zamówienie na:

wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych: zadanie nr I chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota, zadanie nr II ścieżki w miejscowości Łochowice do POLELEKTRY

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizżej 60000
termin składania ofert: 6 czerwca 2007  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2007-06-08 ZP 341-11/07 OGŁOSZENIE Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 06 czerwca 2007 roku, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „ Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych zadanie nr I chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota, zadanie II ścieżki w miejscowości Łochowice do POLELEKTRY. w miejscowości Białe Błota”, został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.4 Ustawy prawo zamówień publicznych , cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Gmina Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych: zadanie nr I chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota, zadanie nr II ścieżki w miejscowości Łochowice do POLELEKTRY.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski, Jan Czekajewski i Jadwiga Tomaszewska od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30, telefony bezpośrednie (052) 323 90 82, 323-90-94.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.Termin składania ofert upływa w dniu 06 czerwca 2007 roku o godz. 13:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
06 czerwca 2007 roku o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

siwz__-projekty ulic Bartnicza i Bracka,ścieżka.doc (230kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (18 maja 2007, 14:25:08)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 czerwca 2007, 11:01:08)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431