zamówienie na:

Budowę kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach I etap

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Informuję, że na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach I etap”, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
ZP 341-26/07
                                   
                                     O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach I etap”
w następującym zakresie :
 
– wykonanie trybun,
– wykonanie bieżni
– wykonanie skoczni w dal
– wykonanie ogrodzenia boiska
– wykonanie zieleni wraz z krawężnikami
– wykonanie oświetlenia terenu
– wykonanie małego parkingu
– wykonanie wjazdu na stadion od ul.Centralnej i ul Gronowa
– rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty,
stanowiące integralną część SIWZ:
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót
 
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
2.Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.                     
3.Termin wykonania zamówienia 15 czerwca 2008 r.
4.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 
 
 
 
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.)
 
6.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest  
wniesienie wadium.
1) Wadium należy wnieść  w wyłącznie jednej w niżej wymienionych form:
a)      w pieniądzu,
b)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      w gwarancjach bankowych,
d)      w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
2)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
   Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
3) Wysokość wadium wynosi 37.000,00 zł., (słownie: trzydzieści siedem  tysięcy
złotych 00/100).
4) Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 6.1. musi być opatrzone adnotacją:    Wadium – „„Przetarg nieograniczony dot. Budowy kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach
I etap” tytułem zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zwrot lub utrata wadium nastąpi w trybie i na warunkach art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
 
7.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
8.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
9.Termin składania ofert upływa w dniu  15 stycznia 2008r o godz. 10.00.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 stycznia 2008r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
11.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
12.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 
Ogłoszenie (36kB) word
SIWZ (279kB) word
Przedmiar 1 (85kB) pdf
Przedmiar 2 (38kB) excel
Projekt i specyfikacja wykonania i odbioru robót
 
 
„Budowa kompleksu boisk sportowych  w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:
 
Pytanie Nr 1
 
W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w części dotyczącej opisu nawierzchni sportowej Zamawiający żąda, aby oferowana nawierzchnia posiadała określone parametry, atesty i certyfikaty. Czy należy przez to rozumieć, że w celu weryfikacji parametrów oferowanego produktu do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione
w pkt. 7. -„Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni” ?
 
Odpowiedź
 
Zamawiający wymaga aby w celu potwierdzenia parametrów oferowanego produktu do oferty należy załączyć następujące dokumenty dotyczące nawierzchni bieżni :
 
- Certyfikat IAAF – na produkt
- Aprobata ITB
- Atest Higieniczny PZH
- Deklaracja zgodności
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
 
Pytanie Nr 2
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający stwierdza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, co udowodnią wykonaniem minimum jednej „roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia” Czy w związku z faktem, że przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa profesjonalnego stadionu lekkoatletycznego wraz z oświetleniem cytowany zapis „robota budowlana stanowiąca przedmiot zamówienia” należy rozumieć jako konieczność wykazania się realizacją przynajmniej jednej bieżni lekkoatletycznej z poliuretanu posiadającego Certyfikat IAAF (który stwierdza że nawierzchnia nadaje się na bieżnie lekkoatletyczne a nie np. jako posadzka magazynowa) o powierzchni min. 6.000 m2 wraz z oświetleniem ?
 
 
 
Odpowiedź
 
Zgodnie z zapisem pkt 8.1 ppkt 3 SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł brutto;  Zamawiający pisząc sformułowanie Wykonanie roboty budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia miał na myśli wykonanie robót budowlanych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt  3 SIWZ. tj. polegających na Budowie kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach w tym :
 
 
– wykonanie trybun,
– wykonanie bieżni
– wykonanie skoczni w dal
– wykonanie ogrodzenia boiska
– wykonanie zieleni wraz z krawężnikami
– wykonanie oświetlenia terenu
– wykonanie małego parkingu
– wykonanie wjazdu na stadion od ul.Centralnej i ul Gronowa
– rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego
 
W związku z powyższym zapis ten należy rozumieć jako wykonanie boiska sportowego wraz  towarzyszącą infrastrukturą w tym wykonanie bieżni lekkoatletycznej.
 
Informacja o wymaganych certyfikatach atestach i aprobatach technicznych potwierdzających parametry nawierzchni bieżni zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 1.
 
Pytanie Nr 3
 
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia jako :
 
– wykonanie trybun,
– wykonanie bieżni
– wykonanie skoczni w dal
– wykonanie ogrodzenia boiska
– wykonanie zieleni wraz z krawężnikami
– wykonanie oświetlenia terenu
– wykonanie małego parkingu
– wykonanie wjazdu na stadion od ul. Centralnej i ul Gronowa
– rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego
 
Przedmiar robót natomiast zawiera pozycję wykonania nawierzchni syntetycznej CONIPUR SP w zakolach boiska do piłki nożnej – boisko do siatkówki i koszykówki o powierzchni 2958,04 m2
 
Prosimy o dokładne określenie zakresu prac.
 
Odpowiedź
 
Przedmiar robót opracowany został na podstawie projektu budowy kompleksu boisk sportowych, który obejmuje również budowę boiska do siatkówki i koszykówki oraz korty tenisowe. Realizacja tych zadań przewidziana jest etapowo w kolejnych latach. Obecny etap zgodnie z przedmiarem planowane jest wykonanie nawierzchni syntetycznej jedynie na bieżni lekkoatletycznej wraz z zakolami wokół obecnie istniejącego boiska do piłki nożnej.
 
Pytanie Nr 4
 
Po zapoznaniu się z SIWZ stwierdzamy, że Zamawiający w znaczny sposób ograniczył konkurencyjność  postępowania
Praktycznie ograniczył możliwość wyboru nawierzchni tylko do nawierzchni jednego producenta tj. BASF CONICA
Projekt techniczny specyfikacja techniczna oraz przedmiar robot jednoznacznie określa produkt wskazując na nawierzchnię CONIPUR SP co jest niezgodne z ustawą.
W zaistniałej sytuacji wnosimy o dopuszczenie innych nawierzchni poliuretanowych lecz wykonanych w tej samej technologii.
W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię o poniższych parametrach technicznych.
 
1.Grubość nawierzchni 13mm, w tym grubość natrysku 2-3mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie w (Mpa) ≥ 1,5
3. Wydłużenie względne w %  ≥ 120
4. Wytrzymałość na rozdzieranie w N ≥ 90
5. Twardość, jednostki Sh ”A” ≥ 60
6. Ścieralność w mm ≤ 0,10
7. Współczynnik tarcia kinetycznego
    - na sucho ≥ 0,40
    - po zawilgoceniu ≥ 0,25
8. Odporność na uderzenie powierzchnią odcisku kulki w mm2 - ≤ 730
9. Przyczepność, MPa
    - do podkładu betonowego ≥ 0,3
    - do podkładu asfaltobetonowego  ≥ 0,3
    - do podkładu gumowo – kwarcowego ≥ 0,3
10. Mrozoodporność w %
    - zmiana masy(zwiększenie lub zmniejszenie) ≤ 1,0
    - wygląd powierzchni po badaniu bez zmian
11. Odporność na działanie cykli hydrotechnicznych w %
    - zmiana masy (zwiększenie lub zmniejszenie) ≤ 1,0
    - wygląd powierzchni po badaniu bez zmian
12. Odporność na sztuczne starzenie ≥ 4
13. Nasiąkliwość wodą w % ≤ 2,0
14. Zmiana wymiarów po działaniu temperatury + 60°C w % ≤ 0,2
 
Jednocześnie informujemy, iż zaproponowana przez nas nawierzchnia sportowa, której parametry przedstawiliśmy powyżej pozwalają uprawiać dyscypliny sportowe takie jak piłka ręczna, koszykówka, siatkowa, tenis ziemny a ponadto posiada Aprobatę Techniczną ITB, atest higieniczny PZH oraz certyfikat IAAF.
 
Odpowiedź
 
W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w opisie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej podano przykładowy rodzaj nawierzchni „CONIPUR SP” spełniającej parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  dopuszcza składanie ofert równoważnych zawierających inne nawierzchnie różnych producentów dostępnych na rynku o parametrach porównywalnych bądź wyższych od podanych w SIWZ. Intencją Zamawiającego nie było ograniczenie konkurencyjności lecz podanie przykładowego typu nawierzchni o parametrach przez niego wymaganych.
Jednocześnie informuję, iż sprawdzenie treści ofert po kątem zgodności z treścią  SIWZ  odbywać się będzie na etapie badania i oceny ofert.
 
Pytanie Nr 5
 
1. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie standardowych trybun stalowych z siedziskami
z tworzywa sztucznego ?
 
Odpowiedź
 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowych trybun stalowych z siedziskami
z tworzywa sztucznego zgodnie z projektem.
 
 
Pytanie Nr 6
 
Czy inwestor będzie wymagał dostarczenia zaplecza dla managera kontraktu zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej ?
 
Odpowiedź
 
Zamawiający  nie wymaga dostarczenia zaplecza dla Manegera kontraktu.
 
 
Pytanie Nr 7
 
Czy w ofercie należy ująć ogrodzenie wokół bieżni czyli ok. 450 mb, czy tylko 170m zgodnie z przedmiarem ?
 
Odpowiedź
 
Zgodnie z projektem w ofercie należy ująć ogrodzenie wokół całej bieżni.
 
Pytanie Nr 8
Czy ogrodzenie należy wykonać z siatki wysokości 1,5 m powlekanej PCW ?
Odpowiedź
Ogrodzenie należy wykonać z siatki wysokości 1,5 m powlekanej PCW
 
Pytanie Nr 9
Czy w ofercie ująć 8 szt. furtek czy tylko 4 szt. zgodnie z przedmiarem ?
Odpowiedź
 
Zgodnie z projektem należy ująć 8szt. furtek
 
Pytanie Nr 10
 
Czy należy ująć ławy pod obrzeża ?
 
Odpowiedź
 
Zgodnie z projektem należy ująć ławy pod obrzeża
 
Pytanie Nr 11
 
Czy w ofercie należy ująć korytka odwodnienia liniowego z odprowadzeniem do kanalizacji, proszę podać ilość?
 
Odpowiedź
 
W ofercie należy ująć korytka odwodnieniowe. Ilość = długość wokół wewnętrznego obrysu bieżni.
Pytanie nr 12
Czy Zamawiający przewiduje wyposażenie boisk w urządzenia sportowe np. stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki? Jeżeli tak to prosimy o sprecyzowanie rodzaju wyposażenia sportowego i wskazania w których pozycjach przedmiaru należy je wycenić?
 
Odpowiedź
Zamawiający nie przewiduje wyposażenia boisk w urządzenia sportowe.
 
Pytanie nr 13
Prosimy o uściślenie  odległości wywozów materiałów z rozbiórki a także wskazanie  w której  pozycji przedmiaru  robót należy wycenić wywozu, tak aby oferty były porównywalne.
 
Odpowiedź
Wywóz  materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego, wycenę należy ująć w przedmiarze do Robót rozbiórkowych dodając pozycję 3 d.1.
 
Pytanie nr 14
Czy w wycenie należy ująć deskę do skoku w dal?
 
Odpowiedź
W wycenie należy ująć deskę do skoku w dal.
 
Pytanie nr 15
Zwracamy się o załączenie rysunków:
a/przekrój przez warstwy konstrukcyjne zakoli i bieżni:
b/ogrodzenia.
 
 
Odpowiedź
a/ przekrój przez warstwy zakoli i bieżni  znajdują się w projekcie budowlano- wykonawczym na stronach 51 i 52,
b/ ogrodzenie wokół bieżni  należy wykonać zgodnie z projektem o wysokości 0,8m
 
Pytanie nr 16
1.Czy należy ująć w wycenie roboty ziemne pod boisko wielofunkcyjne, w przedmiarze robót nie zostały one ujęte?
 
Odpowiedź
Do wyceny robót ziemnych nie należy ujmować robót ziemnych pod boisko wielofunkcyjne.
Pytanie nr 17
Czy należy ująć w wycenie przedmiotu  przetargu wjazd od ul. Centralnej- brak dokumentacji projektowej oraz przedmiaru?
 
Odpowiedź 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową  należy ująć wjazd od ul. Centralnej jako osobną pozycję.
Pytanie nr 18
Rozbieg skoczni w dal zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać na podbudowie z asfaltobetonu a zgodnie z przedmiarem na podbudowie betonowej z dodatkiem włókien stalowych- jaka jest ostateczna technologia wykonania?
 
Odpowiedź
Należy przyjąć podbudowę zgodnie z dokumentacją projektową, przy czym dostępne są również inne konstrukcje nawierzchni spełniające wymogi i posiadające atesty i aprobaty wskazane w dokumentacji projektowej.
 
Pytanie nr 19
W związku z dużymi  różnicami co do zakresu robót oraz technologii ich wykonania pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, prosimy o wskazanie podstawy sporządzenia wyceny robót będących przedmiotem przetargu.
 
Odpowiedź
Jako podstawę należy przyjąć dane określone w dokumentacji projektowej.
 
 
Pytanie Nr 20
 
  W związku z koniecznością wyjaśnień czy Zamawiający przesunie termin składania ofert o czas niezbędny do właściwego przygotowania oferty ?
 
Odpowiedź
 
Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.
 
---------------------------------------
 
oznaczenie i numer postępowania: „Budowa kompleksu boisk sportowych
w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:
 
Pytanie Nr 1
W przedmiarze nie uwzględniono kosztów związanych z wykonaniem i oddaniem na własność Zamawiającego zaplecza uwzględnionego w „Specyfikacja wykonania i odbioru robót.pdf” – strona 24 i 25. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności pomiędzy przedmiarem a „Specyfikacja wykonania i odbioru robót.pdf”. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia biura dla Managera Projektu?
 
Odpowiedź
Zamawiający  nie wymaga dostarczenia zaplecza dla Managera kontraktu.
 
 
Pytanie Nr 2
W przedmiarze nie uwzględniono kosztów związanych z wykonaniem szlabanu automatycznego – „Specyfikacja wykonania i odbioru robót.pdf” – strona 38. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności.
 
Odpowiedź
W przedmiarze nie uwzględniono kosztów związanych z wykonaniem szlabanu automatycznego ponieważ Zamawiający w tym etapie budowy nie przewiduje jego wykonania.
 
Pytanie Nr 3
Jaki beton należy zastosować przy wykonywaniu ogrodzeń?
Odpowiedź
Przy wykonaniu ogrodzeń należy użyć beton B15
 
Pytanie Nr 4
Jaki jest faktyczny rozstaw słupków ogrodzenia? W przedmiarze jest 2,4 m, w „Specyfikacja wykonania i odbioru robót.pdf” – strona 38 rozstaw wynosi 3 m.
 
Odpowiedź
Rozstaw słupków ogrodzenia zgodnie z przedmiarem wynosi 2,4 m
 
Pytanie Nr 5
Jaka jest wysokość ogrodzenia, bram i furtek? W przedmiarze pozycja 33 – wysokość ogrodzenia wynosi 1,5 m, natomiast w pozycji 34 (wrota z furtkami) wysokość to 1,6 metra.
 
Odpowiedź
Wysokość bram i furtek wynosi 1,5 m
 
 
 
Pytanie Nr 6
Jakie ma być ogrodzenie wokół obiektu, z siatki czy z prętów w stalowych kszałtownikach? Występuje niezgodność pomiędzy przedmiarem a „Specyfikacja wykonania i odbioru robót.pdf” – strona 38.
 
Odpowiedź
Ogrodzenie należy wykonać z siatki wysokości 1,5 m powlekanej PCW
 
Pytanie nr 7
Czy w przedmiarze numer 1 (branża elektryczna) uwzględniono zasilanie i sterowanie do szlabanu automatycznego w bramie?
 
Odpowiedź
W przedmiarze nie uwzględniono kosztów zasilania i sterowania  szlabanu automatycznego ponieważ Zamawiający w tym etapie budowy nie przewiduje jego wykonania.
 
Pytanie nr 8
„Specyfikacja wykonania i odbioru robót.pdf” – strona 38 – rozstaw prętów w ogrodzeniu wynoszący 10 cm nie zabezpiecza terenu obiektu przed dostępem zwierząt. Jaki ma być dokładnie wzór ogrodzenia , przy założeniu, że ma być wykonane z prętów w stalowych kształtownikach.
 
Odpowiedź
Ogrodzenie należy wykonać z siatki wysokości 1,5 m powlekanej PCW
 
Pytanie Nr 9
Jaka ma być wielkość oczek w siatce, przy założeniu, że ogrodzenie ma być wykonane z siatki (zgodnie z przedmiarem a nie z „Specyfikacja wykonania i odbioru robót.pdf” – strona 38)?
 
Odpowiedź
Wielkość oczek w siatce powinna wynosić do 6 cm.
 
Pytanie Nr 10
Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego – w dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego brak jest jakichkolwiek danych, tylko w przedmiarze jest wspomniane o powierzchni około 142 m2. W związku z tym prosimy o podanie większej ilości danych tego obiektu, gdyż tak mała ilość informacji uniemożliwia wycenę pozycji numer 1 przedmiaru nr 2: „Boisko sportowe Białe Błota Przedmiar 2.xls”.
 
Odpowiedź
Rozbiórkę budynku gospodarczego Zamawiający wykona we własnym zakresie
 
Pytanie Nr 11
Dokumenty udostępnione przez Zamawiającego dotyczące branży elektrycznej, przedmiar, dokumentacja projektowa i specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót posiadają zbyt ogólne opisy i dane uniemożliwiające przygotowanie prawidłowo wycenionej oferty. W związku z tym prosimy o udostępnienie kompletnych dokumentacji.
 
Odpowiedź
Wykonawca powinien przygotować ofertę zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SIWZ
 
Pytanie Nr 12
Jakie są parametry słupów oświetleniowych? Informacje udostępnione przez Zamawiającego są niewystarczające do prawidłowej wyceny tego elementu robót.
 
 
 
Odpowiedź
Informacje zawarte w dokumentacji projektowej dot. oświetlenia są wystarczające do prawidłowej wyceny tego elementu robót. Należy zastosować słupy oświetleniowe zgodnie z opisem, dopuszczalne są również równorzędne.
 
 
Pytanie Nr 13
Jakie są parametry opraw oświetleniowych? Informacje udostępnione przez Zamawiającego są niewystarczające do prawidłowej wyceny tego elementu robót. Należy zastosować oprawy oświetleniowe zgodnie z opisem, dopuszczalne są również równorzędne.
 
Odpowiedź
Informacje zawarte w dokumentacji projektowej dot. oświetlenia są wystarczające do prawidłowej wyceny tego elementu robót.
 
Pytanie Nr 14
Brak jest w załączonej dokumentacji szczegółowych rysunków z branży elektrycznej. Prosimy
o udostępnienie brakujących elementów dokumentacji z uwagi na brak możliwości złożenia prawidłowo wycenionej oferty.
 
Odpowiedź
Przedmiotowa dokumentacja pozwala „fachowcom” wykonać oświetlenie zgodnie z projektem.
Szczegółowe rysunki z branży elektrycznej to projekt zagospodarowania + schematy zasilania
i projekt rozdzielni elektrycznej.
 
Pytanie Nr 15
Jakie fundamenty należy zastosować pod słupami oświetlenia? Prosimy o udostępnienie rysunków
i szczegółowych opisów wymagań Zamawiającego.
 
Odpowiedź
Fundamenty pod słupami oświetleniowymi należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta słupów oświetleniowych.
 
Pytanie Nr 16
W przedmiarach brakuje pozycji dotyczących odwodnienia liniowego oraz pozycji związanych z odprowadzeniem wód opadowych z odwodnienia. Z związku z tym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące elementy.
 
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na ujęcie przez Wykonawców w przedmiarze, pozycji dotyczących odwodnienia liniowego oraz pozycji związanych z odprowadzeniem wód opadowych z odwodnienia
 
Pytanie Nr 17
 
Proszę o wyjaśnienie czy należy ująć
- w poz. 62 – nowe słupy oświetleniowe
- w poz. 66 – nowe oprawy oświetleniowe
 
W opisie w PT pkt 6 – Przebudowa oświetlenia terenu – jest zapis, że przewiduje się wykorzystanie slupów i opraw z demontażu, natomiast w zestawieniu materiałów załączonym do przedmiaru słupy i oprawy są ujęte.
Jeżeli należy zabudować nowy materiał to proszę o określenie typu i wysokości słupów oraz typu opraw.
 
 
 
Odpowiedź
 
W ofercie należy ująć nowe słupy i oprawy oświetleniowe o parametrach podanych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dopuszczalne są również równorzędne.
 
Pytanie Nr 18
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi czy wymagane jest spełnienie wymagań normy PN EN 14877 oraz czy należy dostarczyć potwierdzenia badań
 
 
Odpowiedź
 
Zamawiający wymaga aby w celu potwierdzenia parametrów oferowanego produktu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający spełnienie wymagań normy PN EN 14877 dotyczące nawierzchni bieżni :
 

 
----------------------------
Zmiana terminu skłądania ofert
 
oznaczenie i numer postępowania: „Budowa kompleksu boisk sportowych
w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
W związku ze złożonymi licznymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2007r. Dz. U.
Nr 223, poz. 1655), Zamawiający przedłuża termin składania ofert  w Przetargu Nieograniczonym  na „Budowę kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach Etap I” w związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 22 stycznia 2008r.
do godz. 10.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2008r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
 
---------------------------------14-01-08
oznaczenie i numer postępowania: „Budowa kompleksu boisk sportowych
w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:
 
W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, uniemożliwiającymi wykonanie prawidłowej wyceny zakresu stanowiącego przedmiot zamówienia, prosimy o wyjaśnienie powstałych rozbieżności:
 
Parking mały z wjazdem
 
Pytanie Nr 1
 
W przedmiarze przyjęto krawężniki o wym. 10 x 25, w dokumentacji projektowej 15 x 30. Który rodzaj krawężników należy przyjąć do wyceny?
 
Odpowiedź
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.
 
Pytanie Nr 2
 
W kosztorysie warstwa podsypkowa wynosi 45 cm,  w dokumentacji projektowej 15 cm. Jaką grubość warstwy należy przyjąć do wyceny?
 
Odpowiedź
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.
 
Zakola boiska + bieżnia
 
Pytanie Nr 1
 
W kosztorysie brak jest korytowania i wywozu. Czy podbudowę pod nawierzchnię należy ułożyć na istniejącym gruncie ? Informujemy, że nie jest zalecane wykonywanie jakiejkolwiek podbudowy na gruncie urodzajnym.
 
 
Odpowiedź
 
Do wyceny  należy ująć korytowanie i wywóz jako dodatkową  pozycję
 
Pytanie Nr 2
 
W przedmiarze brak jest systemu odwadniającego, natomiast projekt zakłada ten element do wykonania. Proszę o określenie czy do wyceny należy przyjąć odwodnienie liniowe?
 
Odpowiedź
Do wyceny należy ująć wykonanie  odwodnienia liniowego oraz pozycję związaną z odprowadzeniem wód opadowych z odwodnienia jako dodatkową pozycję.
 
Pytanie Nr 3
 
Brak w kosztorysie montażu sprzętu sportowego. Czy należy je uwzględnić w wycenie?
 
Odpowiedź
W wycenie nie należy ujmować montażu sprzętu sportowego
 
Pytanie Nr 4
 
W przedmiarze ujęto montaż obrzeży betonowych 30 x 8 cm. Czy należy przyjąć do wyceny wykonanie rowków i ław oporowych, gdyż bez tych elementów ułożenie obrzeży jest niemożliwe.
 
Odpowiedź
Do wyceny należy ująć montaż obrzeży betonowych zgodnie z dokumentacją projektową
 
Pytanie Nr 5
 
W projekcie przyjęto dylatację podbudowy betonowej , natomiast w przedmiarze nie ma tego elementu do wykonania. Czy należy przyjąć do wyceny zdylatowanie podbudowy betonowej?
 
Odpowiedź
Koszt dylatacji należy uwzględnić w koszcie wykonania podbudowy.
 
Skok w dal
 
Pytanie Nr 1
 
W przedmiarze nie ujęto wykonania odwodnienia. Czy należy je przyjąć do wyceny?
 
Odpowiedź
Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa.
 
 
Pytanie Nr 2
 
Brak jest wyceny belek do skoku w dal. Czy należy je przyjąć do wyceny?
 
Odpowiedź
W wycenie należy ująć deskę do skoku w dal
 
Roboty rozbiórkowe
 
Pytanie Nr 1
Z jakiego materiału wykonany jest budynek gospodarczy przewidziany do rozbiórki
i co należy zrobić z materiałem pozostałym z tej rozbiórki?
 
Odpowiedź
Rozbiórkę budynku gospodarczego Zamawiający wykona we własnym zakresie
 
 
Wszelkie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową zostaną uwzględnione w poprawionym przedmiarze, udostępnionym na stronie internetowej Zamawiającego.
 
 
-----------------------------
oznaczenie i numer postępowania: „Budowa kompleksu boisk sportowych
w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
W związku ze złożonym pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:
 
 
ZAPYTANIE DOTYCZĄCE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(PROJEKTU UMOWY)
 
 
             
 
Pytanie 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 3 projektu umowy poprzez dodanie ustępu 4 i nadanie mu następującego brzmienia:
 
4.„Strony ustalają, że termin realizacji umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze, takich jak pogoda uniemożliwiająca wykonywanie robót zgodnie z technologią prac budowlano – montażowych określonych w dokumentacji technicznej lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Wykonawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za powstałe opóźnienia”.
 
Powyższa propozycja zmiany podyktowana jest nieprzewidzianą w projekcie umowy okolicznością dotyczącą nieuwzględnienia sytuacji niewykonania robót na czas z powodu zaistnienia przyczyn obiektywnie niezależnych od żadnej ze stron
 
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 9 poprzez dodanie ustępu 12 i nadanie mu następującego brzmienia:
 
12.„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wady wynikły z właściwości użytych przez Wykonawcę materiałów odpowiadającym właściwościom określonym przez prawo i normy budowlane, jak również wskutek działania, siły wyższej, zdarzeń losowych oraz działania osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”.
 
Powyższy zapis wskazuje na okoliczności, które z mocy przepisów Kodeksu cywilnego zwalniają od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, a nadto wskazując jeszcze na użyte materiały, które zostały zastosowane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Zamawiającego.
 
Pytanie 3:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 15 poprzez dodanie ustępu 2 i nadanie mu następującego brzmienia:
 
 
2.„W razie opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca może od umowy odstąpić bez odrębnego wezwania, zaś Zamawiający nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń. W razie przystąpienia do realizacji umowy z opóźnieniem wynikającym z nieterminowego przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawca nie ponosi żadnej (umownej, ustawowej) odpowiedzialności za nieterminową realizację robót.”
 
Powyższa propozycja zmiany jest konsekwencją braku możliwości podjęcia się prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub obiektywnych przyczyn, jak np. brak ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. W takiej sytuacji odpowiedzialność za terminową prace winna być wyłączona lub co najmniej przesunięta o czas niemożliwości wykonywania robót z powyższych przyczyn.
 
Pytanie 4:
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 18 ustępu 1 punktu c) poprzez dodanie następującego zdania:
 
„Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy w sytuacji gdy wady wynikły z właściwości użytych przez Wykonawcę materiałów odpowiadającym właściwościom określonym przez prawo i normy budowlane, jak również wskutek działania, siły wyższej, zdarzeń losowych oraz działania osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”.
 
Pytanie 5:
Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 18 poprzez dodanie w ustępie 4  podpunktu b)  i nadanie mu następującego brzmienia:
 
4.„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 
b)         za zwłokę we wprowadzeniu Wykonawcy na budowę oraz uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowaniu przerwy w wykonaniu robot, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie umówionego przedmiotu odbioru które zostały rozpoczęte lub które zostały przerwane, za każdy dzień zwłoki lub przerwy.
 
 
 
 
            W odpowiedzi na pytania 1- 5 dotyczące wyrażenia zgody na dokonanie zmian treści projektu umowy będącego załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie proponowanych zmian.

 
 

--------------------------
ZP 341-26/07/08
 
 
 
 
 
oznaczenie i numer postępowania: „Budowa kompleksu boisk sportowych
w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2007r. Dz. U.
Nr 223, poz. 1655), zmienia się pkt 3 w SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) dodaje się pozycję :
- wykonanie chodników – dojście do bieżni i trybun
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty, stanowiące integralną cześć SIWZ :
1.dokumentacja projektowa
2.specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
 
W związku z licznymi pytaniami w celu wykluczenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową Zamawiający załącza nowy poprawiony przedmiar Nr 2 dot. branży budowlanej, na podstawie którego należy wyliczyć cenę oferty zgodnie z pkt 15.6. SIWZ.
PRZEDMIAR Nr 2 poprawiony.xls (52kB) excel

---------------------------------------15-01-08
oznaczenie i numer postępowania: „Budowa kompleksu boisk sportowych
w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:
 
 
 
Pytanie
 
Czy z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia w toczącym się postępowaniu możliwe będzie złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia ewentualnych protestów?
 
            W ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 24 grudnia 2007r. w SEKCJI II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt II.1) OPIS podano następujące informacje:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk sportowych w Białych Błotach I etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
 
Następnie w treści SIWZ w Rozdziale 21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazano, iż Wykonawcom, których interes prawny doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień  publicznych, przysługuje środek ochrony prawnej – protest - przewidziany w dziale VI uPzp.
 
Wskazane zapisy, zarówno ogłoszenia o zamówieniu jak i treść SIWZ mogłoby sugerować, iż w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie będzie przysługiwało odwołanie od rozstrzygnięcia ewentualnych protestów.
 
Tymczasem w ocenie wartość przedmiotu zamówienia sprawia, iż niewątpliwie w przedmiotowym postępowaniu dopuszczalne winno być złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W myśl art. 184 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dalej PZP od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi.
Kwoty te zostały ustalone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. I tak zgodnie z w/w rozporządzeniem przy zamówieniu udzielanym na dostawy i usługi przez jednostkę z podsektora samorządowego ogłoszenia dotyczące zamówień przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 211.000 Euro.
 
W kontekście zapisów ogłoszenia i SIWZ znamienne są postanowienia dotyczące wysokości wadium. I tak w Rozdziale 11.3 SIWZ ustalono wysokość wadium na 37.000,00 zł., (słownie: trzydzieści siedem  tysięcy złotych 00/100). Zgodnie zaś z art. 45 ust. 4 PZP Zamawiający określa kwotę wadium w granicach od 0,5 % do 3 % wartości zamówienia. Przyjmując nawet, iż wysokość wadium została ustalona na maksymalnym poziomie 3 % wartości zamówienia wskazuje ono, iż wartość zamówienia wynosi ok. 1.233.333 zł a zatem przekracza kwoty, od których uzależnione jest złożenia odwołania. Nawet jeśli bowiem przyjąć średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych na poziomie 4,3870 (patrz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych), kwota, od której uzależniona jest możliwość złożenia odwołania wynosi 925.657 zł. Stąd w ocenie w przedmiotowym postępowaniu dopuszczalne będzie złożenia odwołania.
Wskazać, przy tym należy, iż zgodnie z art. 184 ust. PZP to wartość przedmiotu zamówienia, a nie kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, determinuje możliwość złożenia odwołania.
Mając na uwadze powstałe rozbieżności w treści ogłoszenia, SIWZ zwłaszcza dotyczące wysokości wadium, wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione na wstępie. W oczekiwaniu na nie, pozostajemy z należnym szacunkiem.
 
Odpowiedź
 
W związku z modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (siwz) w postępowaniu jw. -  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp – tekst jedn. z 2007r. Dz. U.
Nr 223, poz. 1655), zmienia się zapis w Rozdziale 21 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 na zapis :
 
Wykonawcom,  których  interes  prawny  doznał  lub  mógł doznać uszczerbku
w wyniku  naruszenia   przez   Zamawiającego  przepisów  ustawy - Prawo  zamówień  publicznych, przysługują  środki  ochrony  prawnej przewidziane w Dziale VI  Rozdział II – Protest oraz Rozdział III – Odwołanie.
 
Pytanie Nr 2
 
W odpowiedzi na jedno z pytań Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia parametrów oferowanego produktu do oferty dołączyć wymienione we wspomnianej odpowiedzi dokumenty dotyczące nawierzchni bieżni, m.in. deklarację zgodności. Jednakże deklaracja zgodności jest dokumentem odbiorowym, przez co dołączenie jej do oferty jest fizycznie niemożliwe. Czy w związku z tym wymóg dołączenie do oferty deklaracji zgodności uznać można za oczywistą omyłkę pisarską a wymagany dokument należy dostarczyć w trakcie realizacji zadania ?
 
 
 
 
 
Odpowiedź
 
            Zamawiający w odpowiedzi na pytanie podał wymagane dokumenty zapisane
w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, stąd wymagana deklaracja zgodności która jest dokumentem odbiorowym. Należy więc traktować ten zapis jako oczywistą omyłkę pisarską
a dokument wymagany będzie w trakcie realizacji zadania.
 

Pytanie
Jakie wymagania powinny spełniać
 
- projektory oświetleniowe dla oświetlenia boiska treningowego ?
- słupy stalowe dla instalacji projektorów oświetlenia boiska treningowego ?
 
W projekcie elektrycznym podane są przykładowe produkty, konkretnych producentów, natomiast brak jest podania cech jakie Zamawiający bierze pod uwagę oceniając produkt równoważny.
 
 
Odpowiedź
 
Przedmiar robót opracowany został na podstawie projektu budowy kompleksu boisk sportowych, który obejmuje również budowę boiska wielofunkcyjnego oraz kortów tenisowych wraz z oświetleniem. Realizacja tych zadań przewidziana jest etapowo
w kolejnych latach. Obecny etap zgodnie z przedmiarem planowane jest wykonanie boiska lekkoatletycznego  wraz z zakolami wokół obecnie istniejącego boiska do piłki nożnej.
W związku z powyższym należy w przedmiarze dot. branży elektrycznej pominąć pozycję dot. wykonania oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i kortów.
 

 


W związku z tym Zamawiający załączy nowy poprawiony przedmiar
Nr 1 dot. branży elektrycznej, na podstawie którego należy wyliczyć cenę oferty zgodnie
z pkt 15.6. SIWZ.
 
oznaczenie i numer postępowania: „Budowa kompleksu boisk sportowych
w Białych Błotach I etap”- ZP 341-26/07 (przetarg nieograniczony).
 
 
W związku z licznymi pytaniami w celu wykluczenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową Zamawiający załącza nowy poprawiony przedmiar Nr 1 dot. branży elektrycznej, na podstawie którego należy wyliczyć cenę oferty zgodnie z pkt 15.6. SIWZ.

Przedmiar - branża elektryczna poprawiony.pdf (126kB) pdf

 


Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych                                w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),    na Wykonawcę zamówienia  została wybrana oferta nr 1, złożona przez  firmę
OLIMP Sp. z o.o. z siedzibą 41-400 Mysłowice, ul. Rynek 8 i 9, której treść jest zgodna
z treścią SIWZ i zawiera najniższą cenę. Oferta uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena – 100%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

Oferta Nr 1
OLIMP Sp. z o.o. z siedzibą 41-400 Mysłowice, Rynek 8 i 9
Liczba pkt 100 w kryterium CENA – 100%

Oferta Nr 2
Firma Kaszub Dariusz Kaszuba z siedzibą 83-307  Kiełpino, ul. Kolejowa 4
Liczba pkt. 94,48 w kryterium CENA – 100%

Oferta Nr 3
MASTERS Sp z o.o. z siedzibą  70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 21
Liczba pkt. 80,80 w kryterium CENA – 100%

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (24 grudnia 2007, 10:31:22)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 marca 2008, 15:27:11)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2079