zamówienie na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NAWIERZCHNI ULIC SARNIEJ , ŁOSIOWEJ, JEMIO ŁOWEJ I ŁABĘDZIEJ W TRZCIŃCU

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000
termin składania ofert: 31 stycznia 2008  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-02-01 ZP 341-02/08 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31.01.2008r.na „ Wykonanie dokumentacji projektowych nawierzchni ulic Sarniej, Łosiowej, Jemiołowej i Łabędziej w Trzcińcu Gmina Białe Błota z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 31 stycznia 2008 roku do godz. 13: 30 nie złożono żadnej oferty.  
ZP 341-02/08                              

 O G Ł O S Z E N I E


     Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul.Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,  fax 052 .323-90-80 www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość  kwoty  14 000 EURO na „WYKONANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH   NAWIERZCHNI ULIC SARNIEJ , ŁOSIOWEJ, JEMIO ŁOWEJ I ŁABĘDZIEJ W TRZCIŃCU”.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia  wizji w terenie.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień     publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo    zamówień  publicznych;
  -dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno budowlanej; drogowej;  telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ,  wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do   odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego :
-dokumentacji projektowych wraz z decyzjami pozwoleń na budowę dotyczących ulic   Sarniej i Łosiowej do dnia  20 lipca 2008 roku,
-dokumentacji projektowych wraz decyzjami pozwoleń na budowę  dotyczących ulic Jemiołowej i Łabędziej do dnia 25 listopada 2008 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl .
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  Jadwiga Tomaszewska i Mariusz Stężewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od godz. 8:00-16:00 w piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośrednie  (052) 323- 90- 82, 323-90-99. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24. Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2008 roku o godz. 13:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2008 roku o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2008r. pod nr 15690.

SIWZ (238kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (23 stycznia 2008, 09:19:01)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (1 lutego 2008, 12:52:46)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1305