zamówienie na:

Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 lutego 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 09.04.2008r. ZP 341-06/08 oznaczenie i numer postępowania: „Budowa pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej” - ZP 341-06/08 (przetarg nieograniczony). INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Informujemy, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę pieszojezdni w ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej”, z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 2 tj. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zamierza wszcząć kolejne postępowanie, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia.  

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę  pieszojezdni w  ulicy Guliwera w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej
do ulicy Czerskiej”
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty,
stanowiące integralną część SIWZ:
- dokumentacja projektowa
- specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót
 
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
2.Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.                     
3.Termin wykonania zamówienia 31 sierpnia 2008 r.
4.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym okresie, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż
500.000,00 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655)
6.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest  
wniesienie wadium.
1) Wadium należy wnieść  w wyłącznie jednej w niżej wymienionych form:
a)      w pieniądzu,
b)      w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)      w gwarancjach bankowych,
d)      w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)      w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
2)  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
   Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
3) Wysokość wadium wynosi 19.000,00 zł., (słownie: dziewiętnaście tysięcy   
złotych 00/100).
4) Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 6.1. musi być opatrzone adnotacją Wadium – „Budowa pieszojezdni w  ulicy Guliwera w Białych Błotach  Część II –
od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej” tytułem zabezpieczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zwrot lub utrata wadium nastąpi w trybie i na warunkach art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655)
7.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
8.Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
9.Termin składania ofert upływa w dniu  29 luty 2008r o godz. 12.00.
10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 luty 2008r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
11.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
12.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 

  SIWZ GULIWERA.doc (249kB) word
PROJEKT_WYKONAWCZY_GULIWERA 1.exe (1745kB) plik
PROJEKT_WYKONAWCZY_GULIWERA 2.exe (1965kB) plik
PROJEKT_WYKONAWCZY_GULIWERA 3.exe (597kB) plik
Przedmair_Guliwear_cz_II_kanalizacja.exe (255kB) plik
Przedmiar_Guliwara_cz_II_drogowe.exe (360kB) plik
SST_GULIWERA_cz_II.exe (1786kB) plik

 

                                  Białe Błota, dnia 11.03.2008r.
 ZP 341-06/08

 

oznaczenie i numer postępowania: „Budowa  pieszojezdni w  ulicy Guliwera
w Białych Błotach Część II – od ulicy Barwinkowej do ulicy Czerskiej”  - ZP 341-06/08 (przetarg nieograniczony).

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

           Informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jedn. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), na Wykonawcę zamówienia została wybrana oferta nr 1, złożona przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą  firmy :

Przedsiębiorstwo El-KAJO  Sp. z o.o. z siedzibą  85-079 Bydgoszcz,
ul. T. Kościuszki 27 -  Lider Konsorcjum, oraz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą
85-791 Bydgoszcz ul.Piwnika Ponurego 1E – Partner Konsorcjum,
treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ a oferta  zawiera najniższą cenę.
Oferta uzyskała 100 punktów, według jedynego kryterium oceny ofert
tj. cena – 100%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:

Oferta Nr 1
Konsorcjum firm
Przedsiębiorstwo El-KAJO  Sp. z o.o. z siedzibą  85-079 Bydgoszcz,
ul. T. Kościuszki 27
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą
85-791 Bydgoszcz, ul. Piwnika Ponurego 1E
Liczba pkt 100 w kryterium CENA – 100%

Oferta Nr 2
Skanska S.A. Oddz. Budownictwa Drogowo-Mostowego w Poznaniu z siedzibą 60-961 Poznań,  ul. Bystra 7
Liczba pkt. 82,05  w kryterium CENA – 100%


Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego „AFFABRE” Sp. z o.o. z siedzibą 
85-727 Bydgoszcz, ul. Inwalidów 1
Liczba pkt. 97,46 w kryterium CENA – 100%

Oferta Nr 4
Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą 
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 148
Liczba pkt. 91,79 w kryterium CENA – 100%

Oferta Nr 5
Zakład Usługowo – Produkcyjny „BET-BUD” z siedzibą  87-720 Ciechocinek,
ul. Kazimierza Wielkiego 18
Liczba pkt. 79,10 w kryterium CENA – 100%

 

                                                                                          z up. Wójta
                                                                                         Jan Jaworski

 

 


 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 lutego 2008, 15:41:46)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 kwietnia 2008, 15:35:04)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1662