zamówienie na:

Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 9 czerwca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.06.2008r. na „Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek 206/7,206/10 i 332 w miejscowości Łochowo” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Budowę boiska sportowego dla obsługi sportu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 206/7, 206/10 i 332 w miejscowości  Łochowo gmina Białe Błota” zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną.
Przedmiotem zamówienia są roboty  w zakresie budowy boiska  do gry w piłkę nożną o wymiarach 105,0x70,0m , nawierzchni z trawy naturalnej ,studni wierconej o głębokości ca 30m, automatycznej instalacji nawadniającej i ogrodzenia .
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają; część opisowa projektu wraz z planem zagospodarowania, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania od dnia przekazania placu budowy: 1 miesiąc na wykonanie nawierzchni, z nawodnieniem i ogrodzeniem, 3 miesiące na pielęgnację trawy do stanu pozwalającego na  pełne użytkowanie płyty boiska.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –             kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych ,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2             ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju        Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania       umowy na dwie części:
 - 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-         30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
     -  70% zabezpieczenia tj.................... obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia           wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
     - 30% zabezpieczenia tj.....................obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po   upływie okresu rękojmi za wady.
Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.36, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-82, Mariusz Stężewski tel ( 052) 323-90-90 wew.30, tel. bezpośredni 323-90-99 fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 09 czerwca 2008 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 czerwca 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 08-05-2008  poz. 96522.

j1.pdf (2087kB) pdf

j2.pdf (2180kB) pdf

syt 363006-projekt zagosp.pdf (320kB) pdf

SIWZ- boisko sportowe w Łochowie przy ul. Dębowej.doc (171kB) plik

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z poprawionym przedmiarem oraz dokumentacją geologiczną.

BRAK_NAZWY.jpg (264kB) jpg

BRAK_NAZWY.pdf (55kB) pdf

BRAK_NAZWY1.jpg (174kB) jpg

BRAK_NAZWY2.jpg (103kB) jpg

BRAK_NAZWY3.pdf (127kB) pdf

BRAK_NAZWY4.jpg (103kB) jpg

Odpowiedzi na pytania 28.05.2008r.- boisko sportowe w Łochowie.doc (126kB) word

Przedmiar robót .pdf (181kB) pdf

Zapytania i odpowiedzi (06.06.2008)

Odpowiedzi na pytania - boisko w Łochowie.doc (109kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 maja 2008, 15:27:46)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (30 lipca 2008, 14:46:01)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1487