zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
termin składania ofert: 29 maja 2008  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-06-02 ZP 341-13/08 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29.95.2008r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 29 maja 2008 roku do godz. 13: 30 nie złożono żadnej oferty. Przewodniczący Komisji Przetargowej Mariusz Stężewski  
ZP 341-13/08                        
                                         O G Ł O S Z E N I E
     Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul.Szubińska 7 woj. Kujawsko - Pomorskie, tel. (052) 323-90-90,  fax 052 .323-90-80, www.bip.bialeblota.pl, 
e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  14 000 EURO na „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ   W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI” Gmina Białe Błota.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia  wizji w terenie.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień     publicznych”i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych;
 -dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno budowlanej; drogowej;  telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ,  wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do   odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do dnia 30 listopada 2008 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  Jadwiga Tomaszewska i Mariusz Stężewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od godz. 8:00-16:00 w piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośrednie  (052) 323- 90- 82, 323-90-99. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24. Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2008 r. o godz. 13:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2008 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na Portalu UZP w dniu 12.05.2008r. pod nr 99140

 

 

 

 

 

 

 

ZP 341-13/08  
 
 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
 
 
Przedmiot zamówienia:
 
 
 
 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI   PRZYŁĘKI

 
 
   O wartości nie  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      Nazwa, adres i inne dane  Zamawiającego
 

 
Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
86- 005 Białe Błota
tel. 052 323-90-90   fax 052  323-90-80
 www.bip.bialeblota..pl
e-mail: inwestycje@bialeblota.pl
NIP:  953-10-44-265
REGON: 0000531430
Dni i godziny pracy Zamawiającego:  od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 16:00 ,  w piątki w godz. od 8:00 do 1530
 
 
2.      Tryb udzielenia zamówienia
 

 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie Rozdziału 3 Oddziału 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U.  Nr  223 z 2007 r., poz. 1655), zwanej dalej ustawą.
 
Źródło finansowania:
   Budżet Gminy Uchwała Nr XIV/144/2007 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2007  roku, załącznik nr 3a, Dział 600 Rozdział 60016, poz.4.
 
 
3.      Opis przedmiotu zamówienia
 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  dokumentacji projektowej na  przebudowę ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota w zakresie:
 
Dokumentacja ma posłużyć do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których  wymagane jest uzyskanie decyzji  pozwolenia na budowę.
 
Charakterystyka stanu obecnego ulicy Zabytkowej:
 
Ulica o nawierzchni asfaltowej bez obrzeży ,o długości około 2590 mb i szerokości od ok. 4m do ok.5.5 m.
 
Opis przedmiotu zamówienia .
Projekt powinien  zostać wykonany przy uwzględnieniu poniższych wymogów :
-         poszerzenie ulicy  na całej długości do szerokości  6m,
-         progi zwalniające w terenie zabudowanym,
-         ciąg pieszy o nawierzchni żwirowej lub podobnej z obrzeżami dwustronnymi, zlokalizowany w pasie drogowym,
 
Należy założyć minimum  10 pobytów projektanta(ów)  w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia  wizji w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.Projekt budowlany (6egz.) należy wykonać uwzględniając wymogi art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ).
2.Projekt wykonawczy (3 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (1 egz.), Przedmiar robót (2 egz.), sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3.Kosztorys inwestorski (2 egz.) sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz  planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
4.Projekt czasowej i stałej organizacji ruchu (3 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe organy.
5.Projekt wycinki drzew i krzewów ( 3 egz.) ( jeżeli dotyczy).
6. Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, o których mowa w art.5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721. z pónź. zm.) w przypadku konieczności zajęcia nieruchomości nie stanowiących własności Zamawiającego w związku z projektowanymi drogami.
7.Złożenie kpl. dokumentacji i  wniosku w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.           
 Zakres zamówienia określony w pkt. od 1.1. do 1.6. sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf. 
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego,
w terminie 7 dni będzie wykonany odpłatnie jedynie w cenie koszów poniesionych za powielenie. Należy przyjąć cenę powielania formatu A-4 na poziomie 0,10 gr. W przypadku formatów większych niż format A-4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A-4.
Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia:

Obowiązujące przepisy prawne, normy.
Mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych- w zakresie Wykonawcy.    Podwykonawcy:
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy zamówienia powierzane podwykonawcom oraz podać nazwy (firmy) proponowanych podwykonawców. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
 
 
4.      Termin wykonania zamówienia
 

 
1.      Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę  do dnia 30 listopada   2008 roku.
 
 
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
    spełniania tych warunków
 

 
1)  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)       spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień              publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo   zamówień  publicznych;
  b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno budowlanej; drogowej;  telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ,  wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do   odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
 
.
 2)   Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach         wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie        wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
 
 
 
6.      Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 

 
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1)     wypełniony formularz ofertowy - wg Załącznik nr 1 do SIWZ
2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
         ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do        rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie           wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku       składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);
3)      oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w
        art. 22 ust. 1 ustawy -wg Załącznika nr 2 do SIWZ (w przypadku składania oferty    przez           wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);
4)   oświadczenie z art.24  ust.1 ustawy wg Załącznik  nr 3 do SIWZ
  5)   oświadczenie Wykonawcy że nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, ( przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie  musi być złożony przez każdego wykonawcę);
6)  oświadczenie, Wykonawcy,  że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę);
7)  oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu  prac projektowych o tożsamym lub  podobnym zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia ,
8)      dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają       wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do         odpowiedniej izby samorządu zawodowego;
9)   wypełniony i zaparafowany projekt umowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 
  2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1ppkt, 2,3,4 składa dokument  lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt a,b, – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
 
7.      Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 

 
a)             Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres:
 
Urząd Gminy Białe Błota,
Referat Inwestycji i Rozwoju
ul. Szubińska 7
                                                           86-005 Białe Błota
 
lub na faks numer 052 323-90-80. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem, każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.
 
 
b) Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego  i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie krótkiej informacji faksem 052 323-90-80 lub drogą pocztową na adres wskazany w punkcie a) zawierającej podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protestach dotyczących SIWZ i rozstrzygnięciach tych protestów, zwołaniu przez Zamawiającego zebrania wszystkich Wykonawców, przedłużeniu terminu składania ofert.
 
c) Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
 
d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie  internetowej.
 
e) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.
 
f) Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
 
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  -  Jadwiga Tomaszewska    – tel.: 052  323-90-82
  -  Mariusz Stężewski          –tel.: 052   323-90-99
                    
 
8.      Termin związania ofertą
 

 
 
9.      Opis sposobu przygotowania oferty
 

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
 terminu składania ofert . W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed    upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż  60 dni.
 
1. Oferta musi zawierać:
1)    dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków   udziału w postępowaniu  (wymienione w punkcie 6 SIWZ)
2)      w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
3)      w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument      stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o      zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie      niniejszego zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i         zawarcia umowy w sprawie zamówienia
4)      w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej –      umowę spółki cywilnej.
 
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.
   3.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:
 
                                                      Urząd Gminy Białe Błota
Referat Inwestycji i Rozwoju
ul. Szubińska 7
86-005 Białe Błota
Przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w miejscowości  Przyłęki”.
                             Nie otwierać przed dniem 29.05.2008r. godz. 14:00
 
          Koperta powinna być opatrzona także nazwą i adresem Wykonawcy.
 
5. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
1) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub osoby wymienione w punkcie 3)
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),
3) W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału.
 
6. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz złożonej oferty.
 
7. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
 
8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia , np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować, końce sznurka trwale zabezpieczyć.
 
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafę).
 
10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z późn.zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności,
2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty,
3) Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy będzie skutkować ich odtajnieniem, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.
4) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie
5) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia,
6) Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
         - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty,
         - Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o      tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy       udostępnione,
         -  po przeprowadzeniu powyższych czynności, Zamawiający ustali miejsce, termin i     sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym          zawiadomieniu.
   11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako            konsorcja, spółka cywilna). W takim przypadku oferta musi spełniać następujące       wymagania:
1)  w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców, (składających wspólnie ofertę) oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9,
2)   oferta winna być podpisana przez ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego – pełnomocnictwo należy załączyć do oferty ( treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania ),
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
4)  wypełniając formularz ofertowy, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” – w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane wykonawców tworzących konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), a nie pełnomocnika.
 
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
 
 
10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 

 
a)Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7, I piętro pokój Nr 24 w terminie  do dnia 29.05. 2008r. do godz. 13:30.
b)Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z podanym w SIWZ opisem ponosi Wykonawca.
c)Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
d)Otwarcie ofert nastąpi w dnia 29.05.2008r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 19
e)Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert.
f)Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”
g) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
 
 
11. Opis sposobu obliczenia ceny
 

 
 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) określa ten rodzaj wynagrodzenia w art. 632, w następujący sposób:
            § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
            § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 
 
12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 

 
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się cenę.
Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie:
 
CENA  – 100 %

 
 
 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie sumy cen podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalnie 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej do ceny najniższej stosownie do poniższego wzoru:
        
Cx = ( Cmin : Cn )  x  100 pkt. x R
gdzie:
Cx - ocena punktowa oferty za cenę ofertową
Cmin - cena najniższa w zbiorze ofert
Cn - cena rozpatrywanej oferty
R - waga kryterium w %
 
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
 
 
13. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    w celu zawarcia umowy.
 

 
1. Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  Uwaga: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi  wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
 

 
a)      Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.
b)      Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
 
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne
 

 
 
Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Rozdział 1Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
16. Załączniki do specyfikacji
 

 
  - formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
 -oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (Załącznik nr 2)
 -oświadczenie z art.24  ust.1 ustawy (Załącznik  nr3)
-  projekt umowy (Załącznik nr 4)
 
     
 
 
                                                                                     
                                                                                                   Z A T W I E R D Z A M
 
 
                                                                                          
 
Białe Błota 12.05.2008r.                                                             ZASTĘPCA WÓJTA     
                                                                                                           Jan Jaworski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZP341-13/08                                                                                                                                                         Załącznik Nr 1
 
F O R M U L A R Z   O F E R T Y
 
 
            Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy  ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki”, gmina Białe Błota. NIP         ..............................
 
REGON  ..............................
 
TEL.:       ..............................
FAX.:     ..............................
 
Adres internetowy................
e- mail..................................
nr konta................................
 
na warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę :
 
CENA OFERTOWA NETTO
............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ........................................................................................................

....................................................................zł)
VAT.......%
 
............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ................................................................................................................

............................................................zł)
CENA OFERTOWA BRUTTO
 
 
............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..............................................................................................................

..............................................................zł)

 
1.Zobowiązujemy się wykonać zadanie objęte zamówieniem do dnia 30.11.2008r.
2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze projektem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia .
3.Do kierowania i koordynowania prac wyznaczamy Panią/Pana ................. tel………............
4.Następujący zakres prac zamierzamy zlecić podwykonawcom:
   a)………………………………. podwykonawca……………………….
   b)………………………………. podwykonawca………………………   
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6.Niniejszym informujemy, że tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią informacje ....................................................... i jako takie nie mogą być udostępniane.
7.  Do niniejszej oferty dołączamy (wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty):
 
- ......................................
- ......................................   
- ......................................
 
................................................................                 
       Pieczęć i podpis osoby upoważnionej: 
 
 
 
 
 
 
 
.................…………................. dnia…………....................                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Załącznik Nr 2
 
OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 -3
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
 
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................
Numer telefonu ............................................................................................................
Numer tel./faksu  ...................................................................................................
Adres internetowy........................................................................................................
e- mail..........................................................................................................................
Oświadczam, że:

Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 
 
...............................................                                                                  ….........................................
        pieczątka Wykonawcy                                                                 podpis upoważnionego
                                                                                                      przedstawiciela Wykonawcy
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
                            
                                                                                                       Załącznik Nr 3
 
                                                    OŚWIADCZENIE
 
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................
Adres Wykonawcy ......................................................................................................
Numer telefonu ............................................................................................................
Numer tel./faksu  .........................................................................................................
adres internetowy........................................................................................................
e- mail..........................................................................................................................


Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 Ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Oświadczam, że znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, w myśl których wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

oświadczając jednocześnie, że wymienione przyczyny nas nie dotyczą. 
 
..................................                                           ......................................................................
miejscowość i data:
                                                                                                  /podpis/podpisy/


                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                         Załącznik Nr 4
 
                                                                                               Projekt Umowy
 
UMOWA Nr ZP – 342/ …. /08
 
zawarta w dniu …………………2008 roku w Białych Błotach pomiędzy: Gminą Białe Błota, z siedzibą 86 – 005 Białe Błota ul. Szubińska 7, NIP 953- 10 – 44- 265, REGON 000531430, zwana dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
 
 
Zastępcę Wójta Gminy – Jana Jaworskiego
 
a
 
……………………………………………......................................................................................
 
 
„Wykonawcą”,  reprezentowanym przez:
 
........................................................................................................................................................
 
Niniejsza  umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz  wyboru przez Zamawiającego oferty w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr sprawy ZP 341-13/08  z dnia ......................... wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO, na  „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki” gmina Białe Błota.
                                                                                                                                                                                             §1
 
1.Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia ,  zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
2.Źródło finansowania, Budżet Gminy Uchwała Nr XIV/144/2007 Rady Gminy Białe Błota z     dnia 29 listopada 2007  roku, załącznik nr  3a   Dział 600 Rozdział 60016, poz.4.
 
                                                             §2
 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę.
2.Wykonawca oświadcza, że posiada prawem wymagane uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.
                                                          
                                                          
                                                             §3
Termin wykonania przedmiotu zamówienia, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę  do dnia 30 listopada   2008 roku.
                                                                            §4
 
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1, w ilości i formie:
1)Projekty budowlane (6egz.) należy wykonać uwzględniając wymogi art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ).
2)Projekty wykonawcze (3 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (3 egz.), Przedmiary robót (2 egz.), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3)Kosztorysy inwestorskie (2 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
4)Projekty czasowej i stałej organizacji ruchu (3 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), wraz z ich zatwierdzeniem przez właściwe organy.
5)Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli będzie wymagany)- w trybie określonym przepisami ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 902 z późn. zm.).                     
6)Projekty wycinki drzew i krzewów ( jeżeli dotyczy)  ( 5 egz)
7)Przygotowanie niezbędnych materiałów do złożenia wniosków o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o warunkach zabudowy i uzyskanie tych decyzji.
8) Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, o których mowa w art.5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721. z pónź. zm.) w przypadku konieczności zajęcia nieruchomości nie stanowiących własności Zamawiającego w związku z projektowanymi drogami.
9) Operat wodno- prawny i uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiornika (jeżeli dotyczy).
10)Złożenie kpl. dokumentacji i  wniosków w celu uzyskania pozwoleń na budowę.           
 Zakres zamówienia określony w pkt. od 1.1. do 1.9. sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
 
2.Miejscem odbioru przedmiotu niniejszej  umowy jest Referat Inwestycji i Rozwoju w siedzibie Zamawiającego.
 
                                                         §5
 
 
1.Dowodem wykonania przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo – odbiorczy, spisany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2.Prace stanowiące umówiony przedmiot odbioru, zostaną zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno – budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
3.Wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, o których mowa wyżej oraz specyfikacje techniczne i odbiory robót, stanowią integralną część przedmiotu odbioru.
 
§6
 
1.Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przedmiotu umowy.
2.Jeżeli wykryte zostaną wady odbieranej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 
§7
 
Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul, do dokumentacji projektowej, które wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z określonego procesu, które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowały pewne przedsiębiorstwa.
W szczególności zabrania się wskazywania znaków towarowych, patentów, rodzajów,  określonego pochodzenia lub produkcji.
 
                                                                         §8
 
Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi zgodnie z kwotą ofertową
( w załączeniu Formularz ofertowy stanowiący integralną część niniejszej umowy):
 
netto:...............................słownie...................................................................................................
brutto:………….............słownie:…………..................................................................................
 
 
                                                                      §9
1.Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie faktury końcowej.
2.Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od dostarczenia faktury wraz z protokółem zdawczo- odbiorczym.                   
 
                                                                    
 
 
                                                                        §10
 
1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.
2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach u wysokościach:
   1) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
 a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania;
          b/ za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto dziennie za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad;
c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia umownego brutto.
Kary, o których mowa w pkt. 1) a/ b/ c/ będą wpłacone przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego.
2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych gdy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy, w terminie ustalonym w §3 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki.
3.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
                                                  
                                                                         §11
 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy, w tym, za wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie.
2.Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodnie z decyzjami właściwych organów i instytucji, w tym techniczno – budowlanymi i przyjętymi normami.
3.O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w terminie 7 dni od wykrycia wady.
4.Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady przedmiotu umowy, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:
a)żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy;
b)odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;
c)obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć lecz nie mają charakteru istotnego.
5.Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie przedmiotu umowy w całości lub części na potrzeby realizacji inwestycji.
 
                                                           §12
 
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.
2.Termin gwarancji jakości wynosi 2 lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.
3.Wybór uprawnień z instytucji gwarancji jakości lub rękojmi należy do Zamawiającego.
4.Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, a w związku z tym postanawiają, że termin za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.
 
                                                        §13
 
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2.Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 
                                                                          §14
1.Do kierowania pracami z ramienia Wykonawcy  wyznacza się ...............................................
2.Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych, wyznacza się:…………………....................................................................................................
 
                                                        §15
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych.
 
                                                         §16
 
1.W wypadkach powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2.W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Bydgoszczy.
 
                                                         §17
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                 WYKONAWCA:
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.05.2008r.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (12 maja 2008, 15:28:21)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (2 czerwca 2008, 09:30:16)
Zmieniono: Rostrzygnięcie - unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1220