zamówienie na:

TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000
termin składania ofert: 12 czerwca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-06-12 ZP 341- 15/08 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację, przebudowę i rozbudowę Przedszkola przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 12 czerwca 2008 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.06.2008r. Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu................................................ Zamieszczono na stronie internetowej BIP w dniu 12.06.2008r.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy  86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót związanych z  „TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w budynku Przedszkola Gminnego w Białych Błotach ul. Centralna 27, zlokalizowanego na działkach nr ew.357/14 i 357/16 w zakresie : termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy starej części budynku, instalacji elektrycznej, technologii kuchni, wentylacji mechanicznej kuchni, rozbudowy kotłowni gazowej, wymiany instalacji c.o. i zasilania aparatów wewnętrznych, wewnętrznej instalacji gazu do kuchni oraz wymiany wewnętrznej instalacji wod.kan.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają dokumentacje  projektowe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego:
1.1.części zachodniej budynku z pomieszczeniem szatni włącznie wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 15 września 2008 roku,
 1.2. części wschodniej  budynku – dydaktycznej do dnia 30 listopada 2008 roku.
3.Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
4.Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
8. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
9.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.36, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-82,  Mariusz Stężewski tel. ( 052) 323-90-90 wew.30, tel bezpośredni ( 052) 323-90-99, fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
10.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 33 000,00 zł. w wyłącznie  w  jednej z niżej wymienionych form:
a)w pieniądzu,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych,
d)w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
11.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
12.Termin składania ofert upływa w dniu 12  czerwca 2008 roku o godz. 10:00.
13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
14.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
15.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
16.Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

SIWZ- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Przedszkola w Białych Błotach 2008r..doc (182kB) plik

Pozostałe dokumenty pod   adresem:

http://pliki.bialeblota.pl/przetarg.exe

 

Odpowiedzi na pytania do specyfikacji

odpowiedzi na pytania do cpecyfikacji (117kB) word

przedmiar technologia kuchni (82kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (23 maja 2008, 08:20:30)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 czerwca 2008, 13:16:17)
Zmieniono: unieważnienie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1390