zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000
termin składania ofert: 13 czerwca 2008  13:30
przyczyna unieważnienia: ZP 341- 13/A/08 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w miejscowości Przyłęki” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 13 czerwca 2008 roku do godziny 13:30 nie złożono żadnej oferty.  
ZP 341-13/A/08                        
                                         O G Ł O S Z E N I E
     Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul.Szubińska 7 woj. Kujawsko - Pomorskie, tel. (052) 323-90-90,  fax 052 .323-90-80, www.bip.bialeblota.pl, 
e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  14 000 EURO na „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY ZABYTKOWEJ   W MIEJSCOWOŚCI PRZYŁĘKI” Gmina Białe Błota.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia  wizji w terenie.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień     publicznych”i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych;
 -dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno budowlanej; drogowej;  telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ,  wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do   odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do dnia 30 listopada 2008 roku.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  Jadwiga Tomaszewska i Mariusz Stężewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od godz. 8:00-16:00 w piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośrednie  (052) 323- 90- 82, 323-90-99. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24. Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2008 r. o godz. 13:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2008 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na Portalu UZP w dniu 04.06.2008r.pod nr 119450.
 
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.06.2008r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI

odpowedź na pytania do specyfikacji (29kB) word

metryczka


Opublikował: Patrycjusz Migawa (4 czerwca 2008, 12:23:21)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (13 czerwca 2008, 14:37:28)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292