zamówienie na:

TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH
nr sprawy:
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000
termin składania ofert: 4 lipca 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2008-07-11 ZP 341- 15A/08 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację, przebudowę i rozbudowę Przedszkola przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 04 lipca 2008 roku do godziny 10:00, wpłynęła jedna oferta której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
 
Białe Błota, 2008-07-11
 
 
 
ZP 341- 15A/08
 
 
                       OGŁOSZENIE WYNIKU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację, przebudowę i rozbudowę Przedszkola przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach”  z uwagi na to, że w wyznaczonym  terminie na składanie ofert tj. do dnia 04 lipca 2008 roku  do godziny  10:00, wpłynęła jedna oferta której Białe Błota, 2008-07-11
 
 
 
ZP 341- 15A/08
 
 
                       OGŁOSZENIE WYNIKU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Termomodernizację, przebudowę i rozbudowę Przedszkola przy ulicy Centralnej 27 w Białych Błotach”  z uwagi na to, że w wyznaczonym  terminie na składanie ofert tj. do dnia 04 lipca 2008 roku  do godziny  10:00, wpłynęła jedna oferta której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 ZP 341-15/A/ 2008
                                  
                                           O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy  86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót związanych z  „TERMOMODERNIZACJĄ, PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ PRZEDSZKOLA PRZY UL.CENTRALNEJ 27 W BIAŁYCH BŁOTACH”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w budynku Przedszkola Gminnego w Białych Błotach ul. Centralna 27, zlokalizowanego na działkach nr ew.357/14 i 357/16 w zakresie : termomodernizacji, przebudowy i rozbudowy starej części budynku, instalacji elektrycznej, technologii kuchni, wentylacji mechanicznej kuchni, rozbudowy kotłowni gazowej, wymiany instalacji c.o. i zasilania aparatów wewnętrznych, wewnętrznej instalacji gazu do kuchni oraz wymiany wewnętrznej instalacji wod.kan.
Szczegółowy zakres robót budowlanych  zawierają dokumentacje  projektowe, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 1. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia  wraz z  uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 31października 2008 roku.
2.Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
3.Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
7. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
8.Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.36, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-82,  Mariusz Stężewski tel.
( 052) 323-90-90 wew.30, tel bezpośredni ( 052) 323-90-99, fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 15:30 .
9.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 33 000,00 zł. w wyłącznie  w  jednej z niżej wymienionych form:
a)w pieniądzu,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych,
d)w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  na konto w Banku Spółdzielczym 
Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11.Termin składania ofert upływa w dniu 04 lipca 2008 roku o godz. 10:00.
12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2008 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
13.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
14.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
15.Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2008r.  poz. 128486.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13.06.2008r.

SIWZ- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Przedszkola w Białych Błotach 2008r..doc (184kB) plik
Pozostałe dokumenty pod   adresem:
http://pliki.bialeblota.pl/przetarg.exe
 
  przedmiar technologia kuchni (82kB)
zestawienie stali (3967kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (13 czerwca 2008, 08:51:16)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (11 lipca 2008, 11:02:48)
Zmieniono: zamieszczenie o rozstrzygnięciu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1452