zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 Euro
termin składania ofert: 15 września 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: unieważniony z powodu zaoferowana cena przewyższała kwotę która zamawiający może przeznaczyc na tą inwestycje 
ZP 341- 21/08
                                                                                              Białe Błota 14 10 2008
 
                       OGŁOSZENIE WYNIKU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele ”  z uwagi na to, że w wyznaczonym  terminie na składanie ofert tj. do dnia 15 września 2008 roku  do godziny  10:00, wpłynęła jedna oferta której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Nr  ogłoszenia na portalu UZP 206767-2008
 
ZP 341-21/08

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Wójt Gmina Białe  Błota ;
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
tel. (52)  323 90 90
fax : (52) 323 90 80
e-mail: sekretariat@bialeblota.pl
NIP 953-10-44-265
 
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.bip.bialeblota.pl
  
Nazwa zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele”.

Opis przedmiotu zamówienia
Zakres dokumentacji projektowej obejmował będzie:
a) zaprojektowanie  kolektora sanitarnego ciśnieniowego  o przybliżonej długości 5620 m
b) zaprojektowanie ok. 170 przyłączy,
wraz z niezbędna infrastrukturą.
Zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmuje również uzyskanie decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji łącznie z pozwoleniem na budowę.
 
Termin realizacji
Do dnia 20.12.2008r. opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
 
Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia 
1. posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. przedstawienie oświadczenia o niezaleganiu ze składkami  w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
3. dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wraz z aktualną na dzień otwarcia ofert przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
4. zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum 1 usługi wykonanej przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem, (projekt kanalizacji sanitarnej lub deszczowej) i wartością (min.50.000,00 zł), usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów (referencji) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; (załącznik nr 3)
5. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
6. znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie zadania
7. spełnianie wymagań, o których mowa w art. 22 i nie podleganie wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”;
8. Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”Termin związania ofertą
30 dni – od dnia upływu terminu składania ofert.
 
Kryteria oceny
a) cena oferty - kryterium  – 100%
 
Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga  wniesienia wadiumMiejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, pokój nr 24 na I piętrze (sekretariat), w terminie do dnia 15-09-2008r. do godziny 1000.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15-09-2008 r. o godzinie 1010 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr  19
 
Sposób uzyskania SIWZ
Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie -pok.24), w godzinach pracy Urzędu , lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:
1)      nazwę i adres Wykonawcy,
2)      nr telefonu i faksu, e-mail,
3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),
 
Osoba upoważniona do kontaktu
Maciej Golz - Referat Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11. pok.3 (52)323 90 62, mail inwestycje@bialeblota.plDodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
Treść ogłoszenia została umieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr UZP 206767-2008 dniu 05.09.2008
 
 
Ogłoszenie umieszczono na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w dniu 05.09.2008
SIWZ (113kB) word
projekt umowy (64kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (5 września 2008, 12:32:24)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (16 października 2008, 08:59:03)
Zmieniono: zamieszczenie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1396