zamówienie na:

BUDOWA PRZEPUSTU TYPU „MULTI-PLATE” NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 94/1, OBRĘB GEODEZYJNY PRZYŁĘKI, GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przeatrg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

Białe Błota 2009.06.22
                                                                                                  ZP 341-26/09
                 


                                OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

      Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 29.05.2009r. na „BUDOWA PRZEPUSTU TYPU „MULTI-PLATE” NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 94/1, OBRĘB GEODEZYJNY PRZYŁĘKI, GMINA BIAŁE BŁOTA”  na  wykonawcę  została wybrana Oferta nr 01 złożona  przez  Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „Promel” Robert Jeszke Biechówko 31 A 86-140 Drzycim  z ceną brutto 262 352,17 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według  kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 02 złożona  przez  „ INPROBUD”  Spółka jawna z siedzibą 40-465 Poznań ul Omeńkowskiej 3, brutto  792488,49zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 33,10 punktów.
 
                                                                                        Zastępca Wójta
        
                                                                                   Krzysztof Jankowski

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Białe  Błota ;
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
tel. (52)  323 90 90
fax : (52) 323 90 80
e-mail: sekretariat@bialeblota.pl
NIP 953-10-44-265
 
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.bip.bialeblota.pl
 
Znak sprawy
UZZP-341-26/08
 
Nazwa zamówienia
BUDOWA PRZEPUSTU TYPU „MULTI-PLATE” NA DZIAŁCE O  NR EWIDENCYJNYM 94/1, OBRĘB GEODEZYJNY PRZYŁĘKI,  GMINA BIAŁE BŁOTA
 
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa przepustu stalowego typu Multi-Plate MP 200 VM 5 o szerokości 2,84 m i wysokości 2,02 m, w km 3+892 Kanału Przyłęki, cieku podstawowego zaliczonego do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych, w stosunku do których wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa powierzono Marszałkowi Województwa (Dz.U. Nr 16 z 2003 r. poz. 149 lp. 101).,
Planowany przepust stalowY typu MULTI-PLATE VM 5, zostanie wykonany w miejsce zniszczonego mostu o przyczółkach żelbetowych z nawierzchnia drewnianą.
Podstawowe parametry przewodu przepustu wynoszą:
szerokość B= 2,84 m
wysokość H= 2,02 m
grubość blachy t=4,50 mm
długość przepustu 12,0 mb
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Nomenklatura CPV
45.22.11.11-3 Mosty drogowe
 
Termin realizacji
30 września 2009.
 
1.           Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż
250.000,00 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 
2.            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Minimalny okres gwarancji wykonawcy wynosi 60 miesięcy.
3.            Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Wadium
Wysokość wadium wynosi 5.000,00 zł., (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 
Termin związania ofertą
30 dni
 
Kryteria oceny
a) cena oferty - kryterium  – 100%
 
Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, pokój nr 24 na I piętrze (sekretariat), w terminie do dnia 29-05-2009r. do godziny 1000.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-05-2009 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr  19
 
Sposób uzyskania SIWZ
Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie -pok.204), w godzinach pracy Urzędu , lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:
1)      nazwę i adres Wykonawcy,
2)      nr telefonu i faksu, e-mail,
3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),
 
Osoba upoważniona do kontaktu
Mariusz Stężewski –kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11. p.4 (52)323 90 64
Maciej Golz - Referat Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11 p.3 (52)323 90 62, mail inwestycje@bialeblota.pl
 
Dodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
 
                                                                              Krzysztof Jankowski
                                                                             Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
 
  SIWZ (257kB) word
Dokumentacja (3789kB) rar
przedmiar robót (245kB) pdf
  Umieszczona na portalu UZP w dniu 7 maja 2009 roku nr 72193
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Białe Błota w dniu7 05 2009

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (7 maja 2009, 11:05:26)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (23 czerwca 2009, 16:21:25)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia prztargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1666