zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC JEMIOŁOWEJ I ŁABĘDZIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC

zamawiający: wójt gminy białe błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
                                                                                Białe Błota 2009.06.08
ZP 341-21/09
                 
                      OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
      Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 02.06.2009r. na „ Budowę jezdni i chodników ulic Jemiołowej i Łabędziej w miejscowości Trzciniec”  na  wykonawcę  została wybrana Oferta nr 04 złożona  przez  „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna z siedzibą 85-023 Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 z ceną netto 964 000,00zł, brutto 1 176 080,00zł.Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według  kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona  przez  „ ORLEMONT- BUD”  Spółka z o.o.  z siedzibą 62-240 Trzemeszno ul. Foluska 6 z ceną netto 1 295 702,97zł, brutto  1 580 757,62 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 74,40 punktów.
Oferta Nr 02  złożona przez  „BETPOL” Spółka Akcyjna z siedzibą 85-766 Bydgoszcz
ul. Fordońska 168a  z ceną netto 967 226,85 zł., brutto 1 180 016,76zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,67 punktów.
Oferta Nr 03  złożona przez   KONSORCJUM z  LIDEREM Firmą „Ren-Trans” Renata Jóżwicka  z siedzibą 85-874 Bydgoszcz ul. Budowlana 2  i PARTNEREM Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „TOMBET” z siedzibą Huta Szklana 80 64-761 Krzyż Wielkopolski, z ceną netto 1 249 800,00 zł., brutto 1 524 756,00 zł.  Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,13 punktów.
Oferta Nr 04  złożona przez  „PROJPRZEM” Spółka Akcyjna z siedzibą 85-029 Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13, z ceną netto 964 000,00 zł., brutto 1 176 080,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
Oferta Nr 05  złożona przez  Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o.  z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27,  z ceną netto 1 065 000,00 zł., brutto 1 299 300,00 zł.                                                                                    
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 90,52 punktów.
Oferta Nr 06  złożona przez   KONSORCJUM z  LIDEREM  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe  „AFFABRE” Spółka z o.o.  z siedzibą 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1  i PARTNEREM Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „KOMBUD” Spółka z o.o. z siedzibą 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika-Ponurego 1E, z ceną netto 1 006 245,36 zł., brutto 1 227 619,34 zł.  Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 95,80 punktów.
 
                                                                                        Zastępca Wójta
        
                                                                                   Krzysztof Jankowski
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń  08.06.2009r.
 
 
  
 
341- 21/09
 
                           OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „BUDOWĘ  CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC  JEMIOŁOWEJ I  ŁABĘDZIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC”.
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót: rozbiórkowych, kanalizacji deszczowej, zabezpieczenia kabli, przestawienia kapliczki, ziemnych, ustawienie krawężników, podbudowy zasadniczej z betonu B10 grubości 20 cm, podbudowy zasadniczej z betonu B20 grubości 26cm,  nawierzchni z brukowej kostki betonowej,  łuków brukowanych z brukowej kostki betonowej, chodnika, zjazdów, progów zwalniających, oznakowania pionowego i poziomego, plantowanie terenów zielonych ( w tym wykonanie trawników), opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy słupów i linii napowietrznej stanowiących własność telekomunikacji, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz wykonanie przebudowy
Szczegółowy zakres robót niezbędny do podania ostatecznej ceny netto i brutto za całość zadania objętego niniejszym postępowaniem zawierają dokumentacje  projektowe i SST stanowiące załączniki do SIWZ. Załączone przedmiary uważać należy za materiały pomocnicze.
Do  zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy, wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia do dnia 20 listopada 2009 roku.
Termin rękojmi/gwarancji wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz ewentualnych podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) dowód wniesienia wadium.
Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 19 000,00 zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych  00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   - który został wykluczony z postępowania;
- którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ż3 wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –         kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2       ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju    Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia    na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
     W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
-    70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia        wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po     upływie okresu rękojmi za wady.
  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia           wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, Pan Mariusz Stężewski tel. ( 052 )  323-90-90 wew. 64, tel. Bezpośredni ( 052)  323-90-64, fax. (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2009r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
+98Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu  08.05.2009  poz. 139068.
 
  SIWZ (181kB) word
koniec łabędziej
dokumentacja łabedzia jemiolowa
pytania i odpowiedzi (154kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (8 maja 2009, 11:40:26)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (8 czerwca 2009, 15:56:24)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1524