zamówienie na:

Projekty jezdni ulicy Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec oraz ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2009  12:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.06.04 ZP 341-26/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 27.05.2009r. na opracowanie „ Projektów ulicy Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec oraz ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka” , w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 27.05.2009 r. do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę „ LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2 z ceną łączną ceną za zadania nr I i II netto 131 000,00 zł., brutto 159 820,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ w związku z czym została wybrana na wykonawcę. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

ZP 341-26/09
                           OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95, 349-42-48,tel.349-44-02, 323-90-90, fax. 323-90-80 internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony  na opracowanie „Dokumentacji projektowych jezdni ulic: Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec oraz ulic Biedronki i Bocianowo w miejscowości Zielonka”.
1.Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych:
zadanie I ul. Jeżowska
 pieszo-jezdna w ul. Jeżowskiej o długości ok. 101 i szerokość ok. 4,85 m.  w miejscowości Trzciniec,
zadanie II ul. Bocianowo i Biedronki
ulica  Bocianowo o długości ok. 560 m, i ulica Biedronki ok. 950m w miejscowości Zielonka.
Zakres rzeczowy
Zadanie nr I ul. Jeżowska
1. Projekt powinien  zostać wykonany przy uwzględnieniu poniższych wymogów:
1) pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej z progami zwalniającymi, wjazdami na posesje,
2) kanalizacja deszczowa z włączeniem do istniejącej,
3)  uzupełnienie oświetlenia.
Zakres zamówienia obejmuje:
1.Projekt budowlany (6 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
Projekt wykonawczy (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
Projekt stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi.
Projekt wycinki drzew i krzewów ( jeżeli dotyczy)  ( 5 egz)
Kosztorys inwestorski (3 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
Należy założyć  10 pobytów projektanta(ów) danej branży w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
 
Zadanie II ulice Biedronki i Bocianowo
Projekty powinny  zostać wykonane przy uwzględnieniu poniższych wymogów :
1) jezdnie ; nawierzchnie z asfaltobetonu o szerokości 6m,
2)chodniki jednostronne, lub dwustronne z kostki betonowej,
3)progi zwalniające i wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej,
4) kanalizacja deszczowa
5)   uzupełnienie oświetlenia
Wytyczne do projektowania chodników, szerokości dróg, nawierzchni, w zakresie odwodnienia i oświetlenia zostaną ustalone po podpisaniu umowy.
Należy założyć  20 pobytów projektanta(ów) danej branży w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
Zakres zamówienia obejmuje:
1)Projekty budowlane (6egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
2)Projekty wykonawcze (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
3)Projekty stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi.
4)Projekty wycinki drzew i krzewów ( jeżeli dotyczy)  ( 5 egz)
5)Kosztorysy inwestorskie (3 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
6)Opracowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni dróg i chodników.
7)Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11c i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 721, z poź. Zm.) w tym projekty podziału nieruchomości
8)Protokoły z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości które podlegają podziałom geodezyjnym
9)Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 721, z poź.  zm)          
Zakres zamówienia określony w pkt. 1 – 5 dla zadania I  i w punktach 1-8 dla  zadania II sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf., - kosztorysy inwestorskie na oddzielnych płytach.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego,
w terminie 7 dni będzie wykonywany odpłatnie w cenie koszów powielenia. Należy przyjąć cenę powielania formatu A-4 na poziomie 0,10 gr. W przypadku formatów większych niż format A-4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A-4.
Szczegółowe wytyczne do projektowania zostaną ustalone po podpisaniu umowy.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia  wizji w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2009r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków
1)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także  w art.22, ust.1  Ustawy prawo zamówień  publicznych, a mianowicie:
       a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
       b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
       c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
      d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2)  Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3) Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie        wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i zaświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi          być złożony przez każdego wykonawcę);
3)oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych;
4)oświadczenie Wykonawcy że nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, ( przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie  musi być złożony przez każdego wykonawcę);
5)  oświadczenie, Wykonawcy,  że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę);
 6)  oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu   prac  o  tożsamym lub  podobnym zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia- wymagane przez Zamawiającego wykonanie 5 zadań w ciągu ostatnich trzech lat;
7) oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
8)  zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pan Maciej Golz  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, i Pan Mariusz Stężewski tel. (052)  323-90-90 wew.64, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-64, fax. (052) 323-90-65, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątki w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2009 r. o godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27. 05.2009r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19. Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu  13.05.2009r. poz. 74685.
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 13.05.2009r.

SIWZ (211kB) word
mapa dgn trzciniec (4391kB) plik
mapka dgn Zielonka (1202kB) plik

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (13 maja 2009, 11:34:13)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (4 czerwca 2009, 13:31:27)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1497