zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wojt Gminy Biale Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 10 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.06.23 ZP 341-27/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 10.06.2009r. na „Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota” na wykonawcę została wybrana Oferta nr 03 złożona przez Pracownię Projektową Tomasz Wiese „ EMDROG” z siedzibą 85-149 Bydgoszcz ul. G. Zapolskiej 14/90, z ceną netto 159 000,00 zł. , brutto 193 980,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez WALCZAK – PROJEKT z siedzibą 88-400 Żnin ul. Świerkowa 5 z ceną netto 440 000,00 zł., brutto 536 800,00zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 36,14 punktów. Oferta nr 02 złożona przez Drogową Pracownie Projektową ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda z siedzibą 85-220 Bydgoszcz ul. Czarna Droga 3/97 z ceną netto 262 000,00zł. brutto 319 640,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 60,69 punktów. Oferta nr 03 złożona przez Pracownię Projektową Tomasz Wiese „ EMDROG” z siedzibą 85-149 Bydgoszcz ul. G. Zapolskiej 14/90, z ceną netto 159 000,00 zł. , brutto 193 980,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 23.06.2009r.  
ZP 341 – 27 / 09


O G Ł O S Z E N I E

Uwaga !!

Zmieniono datę składania ofert oraz zakres opracowania .


Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel.0-048 052 323-90-90, fax0-048 052 .323-90-80, internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty
14 000 EURO na „Projekt budowy dróg publicznych na terminie Gminy Białe Błota”.
1. Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie
A. Projekty budowlane (6egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie
z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133
z późn. zm.).
 
B. Projekty wykonawcze (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
 
C. Projekty wycinki drzew i krzewów (5 egz.).
 
D. Protokoły z badania ksiąg wieczystych nieruchomości, które objęto podziałem
w związku z budową drogi.
 
E. Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11c
i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.) w tym projekty podziału nieruchomości.
 
F. Protokoły z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości które podlegają podziałom geodezyjnym.
 
G. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym
w ustawie 10 kwietnia 2003 (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.).
 
 Zakres zamówienia określony w pkt. a - f sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Wymagane jest sporządzenie kompletnych  dokumentacji projektowych oddzielnie dla każdej z ulic.
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
2.Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do 15 grudnia 2009r.
3. Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22, ust.1  Ustawy prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
 
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
9. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pan Mariusz Stężewski i Pan Jan Czekajewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30, telefony bezpośrednie: 52 323 90 64, 52 323-90-67.
10. Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
11. Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2009r. o godz. 10:00.
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
13. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100 %.
18. Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
19 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
20. Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
21.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.                      
23.Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu  21.05.2009 r. poz. 160172.
 
 
Zastępca Wójta
Krzysztof Jankowski

SIWZ - Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.doc (210kB) plik

Zmiany do SIWZ (37kB) word

Ulice do zmiany w SIWZ (2315kB) plik

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (21 maja 2009, 12:26:13)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (23 czerwca 2009, 08:36:56)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1694