zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele oraz przebudowa magistralnych sieci wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o. o. w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 1/2009
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania: - Zadanie nr1: „Dokumentacja projektowa rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele” RING Dawid Bujnicki ul. Miętowa 5,18-106 Niewodnica Kościelna Cena wybranej oferty: 72.000,00 zł Wynik postępowania: - Zadanie nr2: „Przebudowa magistralnych sieci wodociągowych na terenie gminy Białe Błota” AQUA- PROJECT Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej ul. Sobieszewska 3 85 -713 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 226.000,00 zł 
ZP 1/2009
 
                                                      OGŁOSZENIE


Prezes ZWiUK Sp. z o. o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A woj. kujawsko-pomorskie, Tel. 052/32-36-913 fax 052/32-36-912
internet:www.wodociagi-bialeblota.pl
e-mail: wodociagi-bialeblota@home.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  ROZBUDOWY UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CIELE ORAZ PRZEBUDOWA MAGISTRALNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA”.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
1. Zadania inwestycyjnego pn.„DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  ROZBUDOWY UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI CIELE”.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:
a) Wariant V Koncepcji programowo-przestrzennej modernizacji i rozwoju wodociągu dla Gminy Białe Błota wg załącznika nr 1
b) Awaryjne zasilanie energetyczne.
 
W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz decyzji pozwolenia na budowę.
 
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi zawierać następujące opracowania:
a) projekt budowlany (6 egzemplarzy) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z aktualizacją podkładów mapowych dla zakresu objętego projektem,
b) projekt wykonawczy (3 egzemplarze) uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,
c) badania geotechniczne podłoża gruntowego pod rozbudowę stacji uzdatniania wody i zbiorniki retencyjne,
d)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie, o którym mowa w §14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz.2072),
e) przedmiar robót składający się z części, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz.2072),
f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
g) kosztorysy inwestorskie (2 egzemplarze) (uwzględniające etapowanie robot), wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
h) dokumentację hydrogeologiczną dotyczącą rozbudowy ujęcia o kolejne studnie wiercone.
Mapa do celów projektowych w zakresie i na koszt Wykonawcy.
Dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze wszystkimi opracowaniami o których mowa w pkt. I należy sporządzić również w wersji elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, lub MS OFFICE,
2. Zadania inwestycyjnego pn.„ PRZEBUDOWA MAGISTRALNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA”.
Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy sieci magistralnych i rozdzielczych wg wariantu V stanowiącego załącznik nr 1 oraz budowy sieci wodociągowej na odcinku drogi S-5 – Prądki do wysokości przewodu Ø 160 w Trzcińcu.
 
W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz decyzji pozwolenia na budowę.
 
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi zostać opracowana odrębnie na każdą miejscowość i zawierać następujące opracowania:
a) projekt budowlany (6 egzemplarzy) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych wraz z aktualizacją podkładów mapowych dla zakresu objętego projektem,
b) projekt wykonawczy (3 egzemplarze) uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany w zakresie i w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych,
c)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie, o którym mowa w §14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz.2072),
d) przedmiar robót składający się z części, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz.2072),
e) informację dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
f) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych wykonany i uzgodniony
w trybie zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz,  wykonywania nadzoru nad tym zarządem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728),
g) kosztorysy inwestorskie (2 egzemplarze) (uwzględniające etapowanie robot),wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
Mapa do celów projektowych w zakresie i na koszt Wykonawcy.
Dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze wszystkimi opracowaniami o których mowa w pkt. I należy sporządzić również w wersji elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF, lub MS OFFICE,
3. Dodatkowo projektant może być zobowiązany do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni, licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie przez Wykonawcę nadzoru autorskiego, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia, chyba, Że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny’.
Przed złożeniem dokumentacji do Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać innego rodzaju decyzje administracyjne wynikające z przepisów szczególnych (ustawa Prawo wodne, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o drogach publicznych itp.) Wykonawca będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego do uzyskania kompletu umów, (w oparciu o wzór umowy uzgodniony z Zamawiającym), zawartych z właścicielami gruntu – do prawa dysponowania terenem na czas prowadzenia robot budowlanych objętych dokumentacją projektową.
 
Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. nr 120 poz 1133)
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kod CPV:  71-32-00-00-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zabezpieczenie wszelkich materiałów geodezyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia jak też poniesienie kosztów z tym związanych  leży po stronie Wykonawcy. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia:
1. Zadanie nr 1 - do dnia 20 lutego 2010 roku.
2. Zadanie nr 2 - do dnia 30 czerwca 2010 roku.
Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
- 70% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy po protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej  do siedziby Zamawiającego, oraz złożeniu kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,
-30% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.
Zapłata należności za wykonane i odebrane prace nastąpi w terminie do 21 dni
od dostarczenia do Zamawiającego faktur wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 23 Regulaminu ZP ZWiUK ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25 Regulaminu ZP ZWiUK,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu  objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
g) dokumenty stwierdzające, że osoba/ by które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
h) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/, 
 
 
5.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 23 Regulaminu ZP ZWiUK i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 25 Regulaminu ZP ZWiUK,
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 9 SIWZ.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pan Piotr Wojtysiak tel. 052/32-36-918, 607-194-940 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest stronie internetowej www.wodociagi-bialeblota.pl
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A
Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2009 r. o godz. 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2009r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego  pokój Nr 4 Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 
 
  
                                                                                               
                                                                                              Prezes Zarządu
                                                                                
 
                                                                                    Krzysztof Ruszkiewicz
 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 01.06.2009r.
 
 
  SIWZ (128kB) plik

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (2 czerwca 2009, 13:57:21)

Ostatnia zmiana: ZWIUK (14 października 2010, 11:41:17)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1622