zamówienie na:

Ubezpieczenie majątkowe na okres 3 lat mienia należącego do Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
 
                                                                                          Białe Błota 2009.06.30.
ZP 341-28/09
                                   
                                                          
                                                           
       ZAWIADOMIENIE O  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu  ograniczonego którego wartość nie  przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 206 000 EURO z dnia 23.06.2009r. na „Ubezpieczenie majątkowe mienia należącego do Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.07.2009r. do 30.06. 2012r.” została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 03 złożona  przez STU Ergo Hestia S.A. Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu z siedzibą 87-100 Toruń ul. Szosa Chełmińska 146B, z  ceną łącznie za wszystkie ryzyka  140.834,00zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała za cenę 70 pkt i za fakultatywne warunki ubezpieczenia 21,95 pkt co daje łączną sumę 91,95 punktów.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta Nr 01   złożona  przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Bydgoszczy z siedzibą 85-059 Bydgoszcz ul.Unii Lubelskiej 4c, z  ceną łącznie za wszystkie ryzyka  159 154,00zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała za cenę 61,94 pkt i za fakultatywne warunki ubezpieczenia 25,90 pkt co daje łączną sumę 87,84 punktów.
Oferta Nr 02   złożona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, Przedstawiciel w Warszawie 04-129 Warszawa ul. Sulejkowska 56/58, z ceną łącznie za wszystkie ryzyka 148 719,13zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała za cenę  66,29 pkt i za fakultatywne warunki ubezpieczenia 16,05 pkt co daje łączną sumę 82,34 punktów.
                                                                                                          Zastępca Wójta
        
                                                                                                     Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Przetarg ograniczony na ubezpieczenie majątkowe na okres 3 lat mienia należącego do Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych, 86 – 005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
Numer ogłoszenia: 180836 - 2009; data zamieszczenia: 2009-06-05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7, tel (052) 323 – 90 – 90  fax  (052) 323 – 90 - 80
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg ograniczony na ubezpieczenie majątkowe na okres 3 lat mienia należącego do Gminy Białe Błota  i jej jednostek organizacyjnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia majątkowe Gminy Białe Błota  i jej jednostek organizacyjnych; ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych; - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji i stłuczenie szyb - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie all risk; - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; - ubezpieczenia komunikacyjne. Wykonawcy obowiązani są do zapewnienia osoby uprawnionej do reprezentowania Ubezpieczyciela, za pomocą których Ubezpieczyciel będzie wykonywał czynności ubezpieczeniowe na terenie prowadzenia działalności przez Gminę Białe Błota i jednostki organizacyjne (Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51..21.00-3
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy (indywidualnie lub w ramach konsorcjum) nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy (konieczne jest złożenie oświadczenia), którzy: 1. Posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) posiadają pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060) na dzień 31. 12. 2006 roku. b) posiadają kapitały własne w wysokości 20 000 000 zł na dzień 31. 12. 2008 r. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedłożą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarcze, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Oświadczenie o posiadaniu pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100 %, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczania wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211, poz. 2060) na dzień 31. 12. 2007 roku. 5. Oświadczenie o wysokości posiadanych kapitałów własnych  na dzień 31. 12. 2008 r.  6. Pełnomocnictwo dla osób które będą podpisywały ofertę w imieniu wykonawcy (jeżeli osoby te nie są podane w rejestrze jako uprawnione do reprezentowania Wykonawcy)
 Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena – 70%
2. fakultatywne warunki ubezpieczenia – 30%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja zostanie przekazana nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert
IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.06.2009 r., godzina 12.00, miejsce: Urząd Gminy w Białych Błotach, 86-005 Białe Błota, ul Szubińska 7, sekretariat., pokój Nr 24 ( I piętro ).
IV.3.3)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełniających warunki uczestnictwa będzie wyższa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych wykonawców, którzy posiadają najwyższe kapitały własne. 
 
Zatwierdzono dnia 05.06.2009r.                                                                                                                                                                 Zastępca Wójta 
 
                                                                                         Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 2009-06-05
odpowidz na pytania (51kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (5 czerwca 2009, 13:30:01)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (3 lipca 2009, 09:15:59)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1300