zamówienie na:

Termomodernizacja (naprawa) dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łochowie

zamawiający: Wojt Gminy Biale Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 7 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

OGŁOSZENIE  WYNIKU PRZETARGU
 
         Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 07.07.2009r. na  „ Termomodernizację ( naprawę) dachu na sali  gimnastycznej w Zespole Szkół w Łochowie”  na  wykonawcę  została wybrana Oferta nr 02 złożona  przez „ DEVELOPMENT” Spółka z o.o.  z siedzibą 85-055 Bydgoszcz ul. Zduny 6 z ceną netto 60 073,02 zł, brutto  73 289,08 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według  kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona  przez Przedsiębiorstwo Infrastruktury Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska „PODMAR” z siedzibą 88-100 Inowrocław ul. Mikorzyńska 3 z ceną netto
71 009,63 zł, brutto 86 631,75zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 84,598 punktów.
 
                                                                                                      Zastępca Wójta
        
                                                                                                    Krzysztof JankowskiZP 341 – 29 / 09
                                                   OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Termomodernizację (naprawę) dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łochowie”.
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łochowie zlokalizowanej przy ulicy Wierzbowej 2 w miejscowości Łochowo.
W załączeniu mapka poglądowa z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem postępowania, opinia o stanie technicznym dachu w sali sportowej w Łochowie
z dnia 24.04.2004r. oraz opinia o stanie technicznym dachu w sali sportowej w Łochowie z dnia 18.02.2005r.
Wykonanie odkrywek w zakresie i na koszt Wykonawcy.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie potwierdzona adnotacją pracownika szkoły.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
2. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia do dnia 31 sierpnia 2009 roku.
3.Zapłata należności za wykonane i odebrane prace nastąpi w terminie do 21 dni
od dostarczenia do Zamawiającego faktur wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu  objętego zamówieniem, popartych referencjami (minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
g) dokumenty stwierdzające, że osoba/ by które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
h) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
i) poświadczenie dokonania oględzin przedmiotu zamówienia dokonane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Łochowie lub przez inną osobę przez niego upoważnioną.
5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 31.08.2009r.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, i Pan Mariusz Stężewski tel. (052)  323-90-90 wew.64, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-64, fax. (052) 323-90-65, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątki w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2009 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19. Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 15.06.2009 r. poz. 92793.
                                                                                                                                         Zastępca Wójta
Krzysztof  Jankowski

SIWZ projekti modernizacji dachu na szkole w Łochowie.doc (5644kB) word
mapka.TIF (1930kB) plik
opinia.exe (834kB) plik
opinia dach.exe (3000kB) plik

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (15 czerwca 2009, 15:35:10)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (8 lipca 2009, 11:46:28)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1427