zamówienie na:

BUDOWA BIEŻNI DO BIEGU NA 60 m WRAZ ZE SKOCZNIĄ W DAL NA DZIAŁCE NR 265 W ŁOCHOWIE

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 
 
Białe Błota, 2009-07-16
ZP 341- 30/09
 
 
                        OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Budowę bieżni na 60 m wraz ze skocznią w dal na działce nr 265 w Łochowie” wpłynęła jedna oferta, złożona przez „Regionalne   Biuro   Budowy   i   Modernizacji   Obiektów  Sportowych TARTAN” 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 27  z ceną brutto 99 760,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
                                                                                               
                                                                                              Zastępca Wójta
                                                                                             
                                                                                              Krzysztof Jankowski

Ogłoszenie o zamówieniu
 
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Białe  Błota ;
86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7
tel. (52)  323 90 90
fax : (52) 323 90 80
e-mail: sekretariat@bialeblota.pl
NIP 953-10-44-265
 
Tryb zamówienia
Przetarg nieograniczony
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest siwz: www.bip.bialeblota.pl
 
Znak sprawy
UZZP-341-30/09
 
Nazwa zamówienia
BUDOWA BIEŻNI DO BIEGU NA 60 m WRAZ ZE SKOCZNIĄ W DAL NA DZIAŁCE NR 265 W ŁOCHOWIE
Opis przedmiotu zamówienia
 
1 Przedmiotem planowanej inwestycji jest:
a) budowa bieżni do biegu na 60m + 10m odcinek na wyhamowanie.
Bieżnia posiadać będą cztery tory o szerokości 1,25m każdy (całkowita szerokość 5,0 m).
Konstrukcja bieżni asfaltowa na podbudowie z kruszywa z nawierzchnią poliuretanową o
grubości 10-13 mm. Granice bieżni wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o wymiarach
6cm x 20cm układane na ławie betonowej z oporem.
b) na przedłużeniu bieżni zlokalizowano skocznię do skoków w dal. Skocznia posiadać
będzie wymiary: długość 7,5m i szerokość 5,0m. Skocznia wypełniona będzie piaskiem
ograniczonym obrzeżami typu FASERFIX-Sport-Soft lub równoważnym. Krawężniki układane na ławie betonowej z oporem. Jeden metr przed skocznią na przedłużeniu bieżni
osadzona będzie deska do odbicia. Pod warstwą piasku przewidziano ułożenie warstwy
odsączającej ze żwiru o grubości 10cm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Nomenklatura CPV
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
 
Termin realizacji
30 sierpnia 2009.
 
1.           Warunki uczestnictwa i sposób oceny ich spełnienia
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 UPZP
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 24 UPZP,
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- w tym kierownikiem robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, potwierdzone
wykonaniem, w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż
150.000,00 zł brutto;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności
5)udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 
2.            Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Minimalny okres gwarancji wykonawcy wynosi 60 miesięcy.
3.            Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Wadium
Wysokość wadium wynosi 5.000,00 zł., (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 
Termin związania ofertą
30 dni
 
Kryteria oceny
a) cena oferty - kryterium  – 100%
 
Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, pokój nr 24 na I piętrze (sekretariat), w terminie do dnia 14-07-2009r. do godziny 1000.
 
Termin i miejsce otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-07-2009 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr  19
 
Sposób uzyskania SIWZ
Dokumentację przetargową, można odebrać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie -pok.204), w godzinach pracy Urzędu , lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem,) do Zamawiającego o przesłanie na płycie CD SIWZ. We wniosku należy podać:
1)      nazwę i adres Wykonawcy,
2)      nr telefonu i faksu, e-mail,
3)      imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4)      określenie sposobu przekazania wersji SIWZ na płycie CD (pocztą lub pocztą kurierską),
 
Osoba upoważniona do kontaktu
Mariusz Stężewski –kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11. p.4 (52)323 90 64
Maciej Golz - Referat Inwestycji i Rozwoju– Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 11 p.3 (52)323 90 62, mail inwestycje@bialeblota.pl
 
Dodatkowe informacje
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu oraz zastosowania aukcji elektronicznej. Nie dopuszcza się składania ofert  wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 
                                                                        Krzysztof Jankowski
                                                                        Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
 
SIWZ (256kB) word  
 Umieszczono w portalu UZP pod nr 97761

 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Białe Błota w dniu23.06.2009
 
 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń UG Białe Błota w dniu………….

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (23 czerwca 2009, 16:41:39)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (16 lipca 2009, 09:06:13)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3033