zamówienie na:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH 2009-2012

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 




Białe Błota 03.08.2009 rok
 
                                                                                                                                 ZP 341-32/09
 
 
                                        OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
   
Zgodnie     z    art.   92     Ustawy prawo  zamówień  publicznych    informuję, że w     wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego  wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość   kwoty   14 000   EURO  na    „Wycenę nieruchomości na potrzeby  Urzędu Gminy Białe Błota w latach   2009-2012”   na   wykonawcę    została  wybrana  oferta nr 03 złożona przez Nowakowski  Nieruchomości Andrzej  Nowakowski ul. Aleja  Planu 6-letniego 38/5   85-806  Bydgoszcz    z ceną  netto   zadania 1.840,00  zł Treść oferta  spełnia     wymogi określone     w    SIWZ, zawiera   najniższą cenę i   uzyskała  100 punktów  według  jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez IMMOBILIA mgr inż. Joanna Grzesiak ul Kościuszki 3/6 85-079 Bydgoszcz z ceną netto zadania 5.360,00 zł i uzyskała 34,33 punktów według   jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez „Hanna Antczak Rzeczoznawca Majątkowy ul. Żmudzka 12a/10 85-026 Bydgoszcz ceną netto zadania 2.490,00 i uzyskała 73,89 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%
Oferta nr 04 złożona przez Firma „Czerli” Lidia Czerwińska  ul. Platynowa 1 85-445 Bydgoszcz netto  zadania 2.750,00 i uzyskała 66,91 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta 05 złożona przez SERVER Biuro Rzeczoznawstwa Majątkowego ul. Wełniany Rynek 2 85-036 Bydgoszcz została odrzucona z powodu niespełnienia warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                 Wójt Gminy
                                                                      Katarzyna Kirstein Piotrowska



341-32/ 09
                                   
                                     O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95, 323-90-62,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Wycenę nieruchomości  na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota w latach 2009-2012”.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                             
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania usługi będącej przedmiotem postępowania przetargowego.
W ostatnich dwóch latach, a jeśli okres działalności jest krótszy to za ten okres , wykonywali wyceny nieruchomości dla jednostek administracji publicznej za łączna kwotę co najmniej 50 000,00 zł
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: inspektor Wiesława Kaczanowska tel. 052  323-90-95 i inspektor d/s. zamówień publicznych Maciej Golz tel. 052 323-90-62  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, w piątki od godz. 8:00 do 14:30.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  27.07. 2009r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
 
 
                          Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
                          Krzysztof Jankowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14 lipca 2009..

SIWZ (192kB) word

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (14 lipca 2009, 14:45:49)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (3 sierpnia 2009, 11:39:51)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1791