zamówienie na:

„BUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ULICY ŻUBROWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-33/09
wartość: powyżej 14000 uro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

                                                                                                 Białe Błota 2009.09.25
ZP 341-33/09
                                   
 
                        OGŁOSZENIE  WYNIKU   PRZETARGU
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość  przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 10.08.2009r. na „Budowę  nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową ulicy Żubrowej w miejscowości Trzciniec”  na  wykonawcę  została wybrana Oferta Nr 02 złożona  przez  „DROMAKS” z siedzibą 86-031 Maksymilianowo ul. Główna 57 z ceną  netto  155 944,53 zł. zł. , brutto 190 252,33,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według  kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza z ceną netto 160 800,00 zł. , brutto  196 176,00 zł. i uzyskała 96,98 pkt,
Oferta Nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ MAX” Smolińska Kamilla z siedzibą 85-054 Bydgoszcz ul. Warmińskiego 5/1 z ceną netto 200 636,74 zł. brutto 241 776,83 zł. i uzyskała 77,72 pkt.
Oferta Nr 04 złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o. z siedziba 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45 z cena netto  176 698, 01 zł. brutto 215 571,57 zł. i uzyskała  88,25 pkt.
Oferta Nr 05  złożona przez „ KOSTECH” Dariusz Krysiak Piotr Łada  z siedzibą Zielonka ul. Zielona 1 86-005 Białe Błota , została odrzucona na podstawie Art. 89 ust.1  pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści SIWZ -pkt VII ppkt h.
Oferta Nr 06 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ BRUKMASZ” Krzysztof Drycewicz z siedzibą 85-737 Bydgoszcz ul. Łęczycka 53 z cena netto 181 334,27 zł. brutto 221 227,81 zł. i uzyskała 86,00 pkt,
Oferta Nr 07 złożona przez „ MANGO” Spółka z o.o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa
została odrzucona na podstawie Art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści SIWZ - pkt VII ppkt h.
Oferta Nr 08 złożona przez „PROJPRZEM” S.A. z siedzibą 85-023 Bydgoszcz ul. Bernardyńska 13 85-023 Bydgoszcz z ceną netto 178 400,00 zł. brutto 217 648,00 zł. i uzyskała 87,41pkt.
Oferta Nr 09  złożona przez   Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z siedzibą 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 z ceną netto 219 298,10 zł. brutto 267 543,68 zł. i uzyskała 71,11pkt.
 
                                                                                                      
                                                                                                        Zastępca Wójta
        
                                                                                                     Krzysztof Jankowski

ZP 341- 33/09
 
                           OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „BUDOWIE         NAWIERZCHNI  WRAZ  Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ULICY ŻUBROWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC”.
1.Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie: pieszojezdni o długości 166,73 mb z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, wjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej z włączeniem do ul. Sarniej z rur PCV klasy S o średnicy Ø 200x 5,9 mm o połączeniach kielichowych łączonych na uszczelkę gumową, przykanaliki z rur litych z PVC klasy S o średnicy Ø 160x 4,7 mm o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową, oznakowania na  podstawie stałej organizacji ruchu, opracowanie organizacji ruchu na czas trwania budowy. 
Szczegółowy zakres robót niezbędny do podania ostatecznej ceny netto i brutto za całość zadania objętego niniejszym postępowaniem zawierają dokumentacje  projektowe i SST stanowiące załączniki do SIWZ. Załączone przedmiary uważać należy za materiały pomocnicze. 2.Do  zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy, wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia do dnia 10 listopada 2009 roku.
Termin rękojmi/gwarancji wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz zakresu robót które będą realizowane przez  podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) dowód wniesienia wadium.
Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 300,00 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta  złotych  00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
-pieniądzu,
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
- upłynął termin związania ofertą;
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
Zamawiający unieważnił  postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
   - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
   - który został wykluczony z postępowania;
- którego oferta została odrzucona.
Zamawiający żąda  ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia  protestu  unieważniono czynność  wykluczenia  Wykonawcy  lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew  pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art.25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ż3 wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wniosą wadium.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –             kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2             ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju        Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia    na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
     W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania       umowy na dwie części:
-   70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-   30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po           upływie okresu rękojmi za wady.
  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-     70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia     wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-   30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62,  (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2009r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu  16.07.2009r. poz. 240534
                                                                                       Zastępca Wójta                                                                  Krzysztof Jankowski SIWZ (177kB) plik Projekt kanalizacja (3953kB) plik Projekt drogowy (5125kB) plik   odpowiedz na pytania (110kB) word Formularz ofertowy zamienny (60kB) word Informacja (180kB) word
 

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (16 lipca 2009, 09:40:23)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (25 sierpnia 2009, 14:12:51)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1680