zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku mieszkalnego w miejscowości Ciele z przeznaczeniem na lokale socjalne”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

 
                                                                                          Białe Błota, 2009-08-03
 
 
 
ZP 341-22A/09
 
 
 
 
                      OGŁOSZENIE O   UNIEWAŻNIENIU   PRZETARGU
 
           Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30.07.2009r. na „ Opracowanie dokumentacji projektowej dokumentacji i termomodernizacji budynku mieszkalnego w Cielu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
 
                                                                                     Wójt  Gminy
 
                                                                      Katarzyna Kirstein- Piotrowska
 

ZP 341- 22/A/09
                                                   OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „Opracowanie dokumentacji projektowej  modernizacji  i termomodernizacji budynku mieszkalnego w Cielu z przeznaczeniem na lokale socjalne”.
Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej związanej z modernizacją, termomodernizacją, rozbudową i adaptacją poddasza budynku mieszkalnego zlokalizowanego na ulicy Kościelnej 6 w miejscowości Ciele z przeznaczeniem na  6 lokali socjalnych [ Dz. U z 2001 roku, Nr 71, poz. 733 Ustawa o ochronie praw lokatorów]. Projekt winien uwzględniać : przebudowę poddasza, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji elektrycznej, odgromowej, wodno- kanalizacyjnej, zbiornika na nieczystości płynne, wykonanie ogrzewania elektrycznego, docieplenie oraz  wykonanie pokrycia   dachowego, zagospodarowania terenu w zakresie chodnika do głównego wejścia od ulicy Kościelnej, miejsca postojowe na minimum  6 miejsc, ogrodzenie terenu działki B-RV o pow. 0.3200 ha z siatki na słupkach stalowych z jedną furtką i jedną bramą wjazdową z uwzględnieniem drogi pożarowej.  Wszystkie pozostałe budynki znajdujące się na terenie posesji przeznaczone są do rozbiórki, a uzyskane z niej materiały budowlane nadające się do powtórnego wbudowania przeznaczyć na przebudowę.  
Zamawiający nie przewiduje budowy komórek lokatorskich, jednakże  jeżeli jest to możliwe należy przystosować do tych potrzeb istniejącą na terenie posesji piwniczkę. 
W załączeniu mapka poglądowa z zaznaczonym budynkiem będącym przedmiotem postępowania.
Nadmieniam iż budynek ujęty jest w ewidencji konserwatora zabytków,  w związku z czym  dokumentację projektową należy opracować w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  z siedzibą w Bydgoszczy ul. Jezuicka 2.
Niezbędny jest audyt energetyczny budynku sporządzony pod kątem możliwości ubiegania się o środki na termomodernizację.
Zakres zamówienia obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STW i OR, uzyskanie wszystkich uzgodnień oraz  decyzji pozwolenia na budowę.
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy leży po stronie Wykonawcy.
Zabezpieczenie wszelkich materiałów geodezyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia jak też poniesienie kosztów z tym związanych  leży po stronie Wykonawcy.
Zakres zamówienia należy sporządzić w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.
Należy założyć 10  pobytów projektanta(ów) danej branży w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania. Szczegółowe wytyczne do projektowania ustalone zostaną po wyborze oferty.
Wykonanie odkrywek w zakresie i na koszt Wykonawcy.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 
Kod CPV:  71-32-00-00-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia do dnia 20 grudnia 2009roku.
Zamawiający dokona płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
- 40% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy po protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej  do siedziby Zamawiającego, oraz złożeniu kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,
-60% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy po przekazaniu Zamawiającemu prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji .
Zapłata należności za wykonane i odebrane prace nastąpi w terminie do 21 dni
od dostarczenia do Zamawiającego faktur wraz z protokółem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu  objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
g) dokumenty stwierdzające, że osoba/ by które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
h) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
5.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia do 20.11.2009r.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, i Pan Mariusz Stężewski tel. (052)  323-90-90 wew.64, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-64, fax. (052) 323-90-65, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątki w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikien   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.07.2009 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19. Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 21.07.2009r. poz.247498.
 
  SIWZ (152kB) word
mapka (1221kB) plik
 
 
                                                                                            Zastępca Wójta
 
                                                                                      Krzysztof  Jankowski

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (21 lipca 2009, 15:52:03)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (3 sierpnia 2009, 11:41:52)
Zmieniono: wprowadzenie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1202