zamówienie na:

PRZEBUDOWĘ I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TELEKOMUNIKACYJNEGO TP S.A., ORAZ NETIA S.A. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ – MODERNIZACJĄ DROGI GMINNEJ ( UL. ŹRÓDLANA I UL. OSIEDLE ) W MIEJSCOWOŚCI CIELE

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota 2009-09-22
ZP 341-34/09
 
Sprostowanie 
 
            W ogłoszeniu wyniku postępowania przetargowego  wskutek błędu rachunkowego, błędnie podana została ilość uzyskanych punktów dla Oferty nr 02-jest 71,63pkt  winno być 47,77pkt.
 
 
 
                                                                                      Zastępca Wójta  
                                                                                   Krzysztof Jankowski

Białe Błota, dnia 15.09.2009 r.
ZP 341 – 34 / 09
   
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO  na „Przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia telekomunikacyjnego TP S.A., oraz NETIA S.A. w związku z budową – modernizacją drogi gminnej (ul. Źródlana i il. Osiedle) w miejscowości Ciele”
na wykonawcę robót została wybrana oferta nr 04 złożona przez firmę „TELKAR” Sp. z o.o., ul. Przewoźników 28, 85 – 436 Bydgoszcz, z ceną brutto razem 153 720,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
oferta nr 01 złożona przez firmę Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „TELMA” Sp. J., Pl. B. Głowackiego 23/1; 39 – 400 Tarnobrzeg z ceną brutto 174 458,69 zł i uzyskała 88,11 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
oferta nr 02 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „TELTRANS” Spółka z o.o., ul. Fordońska 399, 85 – 790 Bydgoszcz z cenną brutto 214 612,49 zł i uzyskała 71,63 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
oferta nr 03 złożona przez firmę „TP TELTECH” Sp. z o.o., ul. Tuwima 36, 90 – 941 Łódź
z ceną brutto 232 867,54 zł i uzyskała 66,01 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
oferta nr 05 złożona przez firmę „Relacom” Sp. z o.o., ul. Al. Grunwaldzka 82 III p.; 80 – 244 Gdańsk z ceną brutto 232 644,80 zł i uzyskała 66,08 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
oferta nr 06 złożona przez firmę „Sprint” Sp. z o.o. O/Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 15; 85 – 758 Bydgoszcz z ceną brutto 157 380,00 zł i uzyskała 97,67 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

oferta nr 07 złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bestel” Sp. z o.o., ul. Gajowa 4; 85 – 087 Bydgoszcz z ceną brutto 166 896,00 zł i uzyskała 92,11 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
 
                                                                                              Krzysztof  Jankowski
                                                                                              Zastępca Wójta
                                                                                              Gminy Białe Błota
 
 
ZP 341- 34/09
 
OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@bialeblota.pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „PRZEBUDOWĘ  I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TELEKOMUNIKACYJNEGO TP S.A., ORAZ NETIA S.A.  W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ – MODERNIZACJĄ  DROGI GMINNEJ  ( UL. ŹRÓDLANA  I  UL. OSIEDLE ) W MIEJSCOWOŚCI CIELE”.
Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie przebudowy  oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia teletechnicznego podziemnego kolidującego  z budową ulic w miejscowości Ciele :
– w ul. Osiedle na długości 0,420 km,
- w ul. Źródlanej na długości 0,650 km.
Szczegółowy zakres robót niezbędny do podania ostatecznej ceny netto i brutto za całość zadania objętego niniejszym postępowaniem zawierają dokumentacje  projektowe stanowiące załączniki do SIWZ. Załączone przedmiary uważać należy za materiały pomocnicze.
Szczegółowy zakres robót niezbędny do podania ostatecznej ceny netto i brutto za całość zadania objętego niniejszym postępowaniem zawierają dokumentacje  projektowe i SST stanowiące załączniki do SIWZ. Załączone przedmiary uważać należy za materiały pomocnicze.
2.Do  zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy, wykonanie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  przedmiotu zamówienia w -14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Termin rękojmi wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a)spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) wykaz zakresu robót które będą realizowane przez  podwykonawców / jeżeli dotyczy/,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Techników i Inżynierów Budownictwa ,
j) oświadczenie o udzieleniu rękojmi na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –         kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2       ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju    Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia    na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
     W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
-    70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia        wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po     upływie okresu rękojmi za wady.
  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-      70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia           wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-    30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62,  (052) 323-90-80, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2009r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 19.08.2009r. poz.284002.
 
 
 
                                                                          Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
                                                                                     Krzysztof Jankowski

SIWZprzebudowa kabli- ul.Osiedle i Źródlana Ciele.doc (165kB) word                                                                                 

zalacznik.exe (8192kB) plik

metryczka


Opublikował: Maciej Golz (19 sierpnia 2009, 09:54:42)

Ostatnia zmiana: Maciej Golz (22 września 2009, 12:39:47)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1566