zamówienie na:

PROJEKT I BUDOWĘ KOLEJNEGO ETAPU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341- 15/B/09
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 września 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
                                                                                              Białe Błota 2009-09-25
 
ZP 341-15B/09
 
OGŁOSZENIE  WYNIKU  PRZETARGU
 
        Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „ Projekt i budowę kolejnego etapu zespołu szkół w miejscowości Łochowo”  na wykonawcę  zadania została wybrana Oferta Nr 03 złożona przez „BAUPOL” Spółka z o.o.  z siedzibą ul. Przemysłowa 14a 85-758 Bydgoszcz, z ceną netto
3 770 491,80zł.,  brutto 4 600 000,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie  oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta Nr 01 złożona przez „ BOHAMET ARMATURA” Spółka Jawna z siedzibą ul. Kościelna 2 Ciele 86-005 Białe Błota z ceną netto 4 611 803,28zł.,  brutto 5 626 400,00 zł.  i uzyskała 81,76 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta Nr 02 złożona przez „EUROBUD” Zbysław Kotowski z siedzibą Pawłówek 86-014 Sicienko z ceną netto 4 662 742,60zł.,  brutto 5 688 546,00zł. i  uzyskała 80,86 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta Nr 03 złożona przez „BAUPOL” Spółka z o.o.  z siedzibą ul. Przemysłowa 14a 85-758 Bydgoszcz, z ceną netto 3 770 491,80zł.,  brutto 4 600 000,00 zł. i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta Nr 04 złożona przez KONSORCJUM z LIDEREM „REALBUD” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Toruńska 43 85-023 Bydgoszcz i PARTNEREM  Przedsiębiorstwem Budowlano- Usługowym  „NOVAPOL” Spółka z o.o. z siedzibą ul. M.C. Skłodowskiej 71A z ceną netto
4 916 550,00zł.,  brutto 5 998 191,00 zł.  i uzyskała 76,69 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta Nr 05 złożona przez  Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe  „UNIREMBUD” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Kołobrzeska 43  85-704 Bydgoszcz, z ceną netto 4 433 278,00zł.,  brutto 5 408 599,16 zł. i uzyskała 85,05 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
                                                                                    Zastępca Wójta
                                                                                Krzysztof Jankowski


ZP 341- 15/B/09
 
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-95,349-42-48, tel.349-44-02,323-90-90, fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „PROJEKT I BUDOWĘ  KOLEJNEGO  ETAPU ZESPOŁU  SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO”. 
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa gimnazjum w Łochowie o dwa segmenty oraz – z uwagi na skręcenie bryły wykonanego segmentu w stosunku do założeń projektowych - opracowanie kompleksowej- uzupełniającej dokumentacji projektowej i wykonawczej wszystkich branż  zgodnie z przekazanym  projektem budowlanym tj.: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z dostosowaniem istniejącej kotłowni olejowej oraz dodatkowo projektów budowlano- wykonawczych w branży wentylacyjnej  ( w tym wentylacji mechanicznej w auli-segment B) i  teletechnicznej oraz  projektu zagospodarowania terenu.
Istniejący piec c.o. jest docelowy dla całego obiektu, w kotłowni należy rozbudować rozdzielacze odpowiedzialne za zasilanie nowych segmentów ‘B i C”.
Należy zaprojektować i wykonać instalację monitoringu z podłączeniem do istniejącej, kamery winny obejmować swoim zasięgiem: ciągi komunikacyjne, szatnie, wejścia do budynku  oraz dziedziniec wewnętrzny. Sala komputerowa na 15 stanowisk
Dodatkowo należy wykonać projekt branży  niskoprądowej , przedmiar robót,  Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, opracować plan BIOZ, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę dla opracowanego zakresu.
Przesunięcie  w terenie istniejącego segmentu A wymaga dostosowania do niego segmentu środkowego poprzez zaprojektowanie połączenia z segmentem B ( w  załączeniu szkic).  
W segmencie  C należy zaprojektować doświetlenie  poddasza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami  tak aby w przyszłości było poddaszem użytkowym. Okna połaciowe wyposażyć w rolety przeciwsłoneczne.
Parking należy wykonać zgodnie z wcześniejszym projektem zagospodarowania od strony zbiegu ulic Wierzbowej i Żurawinowej z 24 miejscami postojowymi w tym jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej, dwiema lampami oświetleniowymi i odwodnieniem które umożliwi włączenie kanalizacji deszczowej ze skrzyżowania i skweru  u zbiegu ulic Wierzbowej i Szosa Nakielska. Granica opracowania obejmuje również teren na którym znajduje się  szambo, które podlega rozbudowie, jednocześnie  przypominam o zachowaniu wymaganej przepisami odległości 30 metrów od okien. Punktami pomiarowymi jest skrajne okno w części wybudowanej szkoły oraz punkt wypompowania zbiornika. Należy zaprojektować pompę stacjonarną do opróżniania szamba wraz z licznikiem wypompowanej cieczy, zgodnie ze wstępnym uzgodnieniem z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno- Epidemiologicznym. Zbiornik szamba winien być wentylowany mechanicznie z odprowadzeniem gazów do wydzielonego komina budynku szkoły. Teren miejsca wypompowywania musi być ogrodzony płotem i zadaszony.
 
 
Zamawiający posiada prawa autorskie do pierwotnego projektu w związku z czym wszystkie zmiany należy uzgadniać z zamawiającym.
Po stronie Wykonawcy jest także uzyskanie: map syt.- wys. do celów projektowych oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień .Decyzja  o warunkach zabudowy dysponuje Zamawiający.
Przy projektowaniu i wykonawstwie należy wziąć pod uwagę wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w protokóle  PIP-u i postanowieniu Inspekcji Sanitarnej sporządzonych po przeprowadzeniu kontroli  wybudowanego w 2007 roku  segmentu dydaktycznego (A), stanowiące załączniki do  SIWZ. W zakresie balustrad należy przyjąć balustrady podobne jak zrealizowane w segmencie A.
W związku z powyższym jest  konieczna i potwierdzona pisemnym oświadczeniem wizja na terenie inwestycji.
Po wykonaniu robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej- segmentów B i C należy wykonać dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  przygotować i przekazać Zamawiającemu dokumenty stanowiące dowód należytego wykonania robót budowlanych ( atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, świadectwa jakości itp.), uzyskać  opinie organów kontrolnych niezbędne w celu uzyskania  decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie
2.Do  zakresu Wykonawcy należy zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej budowy wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych.
3.Realizacja uzupełniających projektów budowlanych lub wykonawczych nie może spowolnić realizacji budowy, dla którego wymagany jest harmonogram uwzględniający projekty budowlane i wykonawcze.
4. Cena ofertowa winna zawierać nadzory autorskie.
5. Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
6. Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie na warunkach jak w pkt 1.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kod CPV:  71-32-00-00-7 Usługi w zakresie projektowania
                    45-21-42-10-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z póżn. zm.) ,
c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn. zm.) ,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f)  wykaz robót jakie Wykonawca zamierza wykonać przy udziale podwykonawców,
g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
h) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu  objętego zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
i) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia (dotyczy fazy projektowania jak też samej budowy), wraz z kserokopiami uprawnień i   aktualnych zaświadczeń o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego,
j) oświadczenie o udzieleniu rękojmi na okres 36 miesięcy,
k) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
l) harmonogram rzeczowo finansowy robót.
UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości
Termin rękojmi wymagany przez Zamawiającego 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego  odbioru końcowego robót.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn zm. ) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn. zm.),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt VII SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3  ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania  pełnego zakresu przedmiotu  zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia  25.06.2011r.
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny ofertowej (brutto).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  45 8142 1020 0000 3098 5000 0004,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –   kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2    ustawy  z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju   Przedsiębiorczości.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia    na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
     W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, poręczeń,  powinny być     one wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres gwarancji.
     Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania    umowy na dwie części:
-   70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia    wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-   30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po    upływie okresu rękojmi za wady.
  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
-     70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia    wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
-   30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew. 62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, Pan Mariusz Stężewski
Tel. (052) 323-90-90 wew. 64 tel. bezpośredni ( 052) 323-90-64 fax. (052) 323-90-65,
od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8.00 do 16.00 w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – Sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.godz.10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 26.08.2009r. poz. 140005.
 
Zastępca Wójta
                                                                               
 
Krzysztof Jankowski
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 26.08.2009r.
SIWZ projekt i budowa Szkoły w Łochowie.doc (214kB) word Szkoła Łochowo -odpowiedzi.doc (155kB) word
dokumentacja budowlana
opinie

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (26 sierpnia 2009, 09:12:47)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (25 września 2009, 09:11:07)
Zmieniono: Dodanie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1589