zamówienie na:

Rozbudowa i adaptacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Szubińska 87 d

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 5 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty  
Białe Błota, dn. 05.11.2009r.
ZP341/1/09
 
  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną z złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 10.08.2009r. na „Rozbudowę i adaptację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Szubińska 87 d” na Wykonawcę została wybrana oferta nr 3 złożona przez „EURO-BUD” Zbysław Kotowski 86-014 Sicienko Pawłówek 62 z ceną netto 105 112,99 zł, brutto 128 237,85 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
 
-  Oferta nr 1 złożona przez Zakład Remontowo – Budowlany „ADEX” Agnieszka 
   Dudkiewicz Szubin ul. Pałucka 11 z ceną netto 119 946,16 zł, brutto 146 334,32 zł
    i uzyskała 87,63 pkt
-  Oferta nr 2 złożona przez „AB KUJAWY” Sp. Z o.o. ul. Laubitza 18 Inowrocław, z ceną
   netto 109 346,41 zł, brutto 133 402,62 zł i uzyskała 96,13 pkt.
-  Oferta nr 4 złożona przez Zakład Wielobranżowy „MAT-BUD” Mariusz Głąb Bydgoszcz
  ul. Dworcowa 51 z ceną netto 123 594,62 zł., brutto 150 785,44 zł. i uzyskała 85,05 pkt.
-  Oferta nr 5 złożona przez „MAZ-BUD” Usługi Ogólnobudowlane Zdzisław  Mazur
   Szubin Kołaczkowo ul. Polna 12, z ceną netto 114 150,51 zł, brutto 139 263,63 zł i uzyskała
    92,08 okt.
- Oferta nr 6 złożona przez „DEVELOPMENT” Sp. Z o.o. ul. Zduny 6 Bydgoszcz, z ceną
   netto 119 487,58 zł, brutto 145 774,85 zł. i uzyskała 87,97 pkt.
                         

Białe Błota 200-10-15
 ZP.341/1/2009
 
OGŁOSZENIE
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 349-44-04, ,fax. (052) 349-44-52
e-mail: gops.bialeblota@admin.com.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na  wykonanie robót w zakresie
„Rozbudowy i adaptacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Szubińska 87 d”.
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dalszych etapów budowy zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W zakresie stolarki drzwiowej należy przyjąć drzwi podobne jak zainstalowane w istniejącym segmencie.
Z dokumentacji projektowej należy wyłączyć n/w zakres robót, który został już wykonany:
- wykonanie ław fundamentowych i fundamentów pod ściany nośne obiektu,
- wykonanie fundamentów pod ścianki działowe,
- wykonanie murów zewnętrznych obiektu,
- wykonanie otworów okiennych łącznie z nadprożami,
- wykonanie elementów zbrojeniowych do wieńca.
 
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Wykonawcę obowiązuje wizja w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późń. zm.),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia -  do dnia 30 grudnia 2009 roku.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest złożenie oferty zgodnie z wymogami zamieszczonymi w SIWZ.
 
2.Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu   potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a) oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późń. zm.),
c)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 z późń. zm.),
d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
f) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
g) wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 5 lat zadań zbliżonych co do zakresu i wartości objętych zamówieniem, popartych referencjami ( minimum 3 listy referencyjne), a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
h) wykaz osób odpowiedzialnych ( dotyczy kadry kierowniczej) za realizację zamówienia wraz z kserokopiami uprawnień,  aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby
Techników i Inżynierów Budownictwa ,
i) oświadczenie o udzieleniu rękojmi na okres 36 miesięcy,
j) oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 7  do SIWZ/,
k) harmonogram rzeczowo – finansowy robót.
 
3.Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 8 % ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach:
-  pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego ulokowane w Spółdzielczym Bydgoszcz Oddz. Białe Błota     Nr  65 8142 1020 0000 4242 5000 0003,   
-  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ,
-  gwarancjach bankowych ,
-  gwarancjach ubezpieczeniowych,
-  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.
  W  przypadku   wnoszenia   zabezpieczenia   w   formie  gwarancji,  poręczeń,  powinny  być  one
  wystawione na okres obejmujący budowę oraz na okres  rękojmi.
 Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
- 70 % wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia          wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
       
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej/ poręczeniach, Zamawiający  wymaga   uwzględnienia, że:
- 70% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania ich przez Zamawiającego za należycie wykonane,
- 30% zabezpieczenia obowiązuje od dnia zawarcia umowy do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Anna Kaliska  tel. (052) 349-44-04,  fax. (052) 349-44-52, od poniedziałku do czwartku w godzinach od  07.30 do 15.30, w piątek w godzinach od 07:30 do 15:00 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników tj. dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 8.
Termin składania ofert upływa w dniu 5  listopada 2009 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5  listopada 2009 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 6.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść  ogłoszenia  została opublikowana  na  Portalu Urzędu Zamówień Publicznych  w  dniu 15.10.2009r.  Poz. 360348 - 2009                                                                        Kierownik Gminnego Ośrodka                                                                                       Pomocy Społecznej w Białych Błotach
                                                                                                                 

                                                                                   Beata Przyborska
                                                                                          
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15.10.2009 r.

dokumentacja projektowa.7z (4771kB) txt
załącznik nr 2 - formularz oferty.doc (68kB) word
załącznik nr 3 - przedmiar robót (branża budowlana z wod.-kan. i c.o.).pdf (52kB) pdf
załącznik nr 4 - przedmiar robót (branża elektryczna).pdf (850kB) pdf
załącznik nr 5 - Specyfikacja Techniczna (branża budowlana z wod.-kan. i c.o.).pdf (409kB) pdf
załącznik nr 6 - specyfikacja techniczna (branża elektryczna).pdf (471kB) pdf
załącznik nr 7 - projekt umowy.doc (104kB) word
SIWZ.doc (117kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (15 października 2009, 09:49:11)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (5 listopada 2009, 15:49:05)
Zmieniono: Dodanie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1621