zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ, USTAWIENIEM, DZIERŻAWĄ, UTRZYMYWANIEM I OPRÓŻNIANIEM KOSZY ULICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: prztarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
ZP 341-35/09
   
                                   OGŁOSZENIE  WYNIKU  PRZETARGU

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO na „ Wykonanie   usług  związanych z dostawą, ustawieniem, dzierżawą, utrzymaniem i opróżnianiem koszy ulicznych w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota”,  w wyznaczonym terminie  na składanie ofert tj. do dnia 23.10.2009r. do godz. 10:00  wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe  „ SANITRANS” Ryszard Wolski  z siedzibą 86-005 ul. Barycka 50, z ceną jednostkową  netto 28,00 zł., brutto 29,96 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  wobec czego została wybrana na wykonawcę usług.
 
 
                                                                                    Zastępca Wójta
 
                                                                                Krzysztof Jankowski

ZP 341-35/2009r.
                                  
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)323-90-90, fax.323-90-80 ,   internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO na usługi polegające „WYKONANIE USŁUG  ZWIĄZANYCH  Z  DOSTAWĄ, USTAWIENIEM, DZIERŻAWĄ, UTRZYMYWANIEM  I OPRÓŻNIANIEM  KOSZY ULICZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH  NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA”, zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie:
1) Wykonawca dostarczy i rozmieści  kosze uliczne  o pojemności 40-50 litrów, ze stali ocynkowanej zamykane od góry ( np. daszkiem) w ilości 59 sztuk
2) Opróżnianie koszy:
  a) Wykonawca będzie opróżniał kosze uliczne oraz oczyszczał bezpośrednie sąsiedztwo z odpadów z taka częstotliwością, aby kosze nie były przepełnione przez cały okres rozliczeniowy, nawet codziennie jeżeli zachodzi taka potrzeba,
    b) wywozu odpadów z koszy  należy dokonywać pojazdem bezpylnym zgodnie z obowiązującą technologią,
    c) jednostką rozliczeniową będzie  cena za obsługę jednego kosza przez pełny miesiąc.
3) Wykonawca ma obowiązek naprawy koszy w przypadku ich uszkodzenia bądź też wymiany w przypadku kradzieży.
 
Białe Błota (30 sztuk)
1. ul. Szubińska :
-          1 kosz przejście dla pieszych na wysokości wjazdu na ulicę Przemysłową,
-          1 kosz przejście dla pieszych w okolicy Urzędu Gminy,
2.  ul. Cukrowa:
-          1 kosz róg ulicy Centralnej i Cukrowej,
-          1 kosz róg ulicy Szubińskiej i Cukrowej,
3.ul. Guliwera:
-          1 kosz przy budynku poczty,
-          1 kosz róg Guliwera i Barwinkowej,
4.ul. Berberysowa:
-          1 kosz róg Berberysowej i Szubińskiej,
-          1 kosz w pobliżu bloków mieszkalnych na wysokości pawilonów
5.ul. Centralna:
-          1 kosz ul. Centralna przy przystanku BUS,
-          1 kosz przed szkołą,
-          1 kosz róg Czerskiej i Centralnej,
-          1 kosz przed wejściem na teren  przedszkola,
-          2 kosze przy lesie z prawej strony (jeden za ul. Czerską, drugi przed ul. Czahary),
-          1 kosz róg Popiela i Centralnej,
-          1 kosz róg Baryckiej i Centralnej (przed  rondem)
6.ul. Czysta:
-          przed budynkiem Gimnazjum
7.ul. Chlebowa:
-          1 kosz w pobliżu ul. Chełmskiej,
-          1 kosz w pobliżu ul. Chudoby,
-          1 kosz róg ul. Duńskiej,
-          1 kosz róg ul. Czajczej,
-          1 kosz róg ul. Cukierniczej
8.ul. Czerska:
-          1 kosz róg Czerskiej i Szubińskiej,
-          1 kosz przy kościele,
-          1 kosz przy przystanku BUS,
-          1 kosz róg Czerskiej i Bajecznej,
9.ul. Barycka:
-          1 kosz przy Przychodni
10.ul. Jutrzenki:
-          1 kosz róg Czerskiej i Jutrzenki
11.ul. Barwinkowa:
-          1 kosz róg ulicy Goplany
12.ul. Betonowa:
-          1 kosz w pobliżu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych
Łochowo (14 sztuk)
1.ul. Wierzbowa:
-          1 kosz przed wejściem na teren Zespołu Szkół,
2.ul. Dębowa:
-          1 kosz przy parkingu,
-          1 kosz róg ul. Cedrowej (na przeciw Plebani),
-          1 kosz róg ul. Modrzewiowej
3.ul. Jałowcowa:
-          1 kosz przy Wiejskim Ośrodku Kultury,
4.ul. Szosa Bydgoska:
-          1 kosz róg ul. Świerkowej,
-          1 kosz róg ul. Brzozowej,
-          1 kosz róg ul. Cisowej,
-          1 kosz przy przejściu dla pieszych na przeciw wiaty przy ul. Grabowej,
-          1 kosz przy przystanku autobusowym róg ulicy Kasztanowej,
5.ul. Szosa Nakielska:
-          1 kosz na łuku chodnika w kierunku wjazdu na ul. Żurawinową,
-          1 kosz koniec chodnika w kierunku Łochowic,
-          1 kosz przy przystanku autobusowym róg ulicy Topolowej,
6.ul. Porzeczkowa
 -    1 kosz przy przychodni,
Trzciniec (3 sztuki):
ul. Sarnia:
-          1 kosz na wysokości numerów 2 i 4,
-          1 kosz róg Łosiowej i Sarniej,
-          1 kosz róg ul. Jemiołowej.
 
Zielonka (3 sztuki):
1.ul. Bydgoska:
-          1 kosz róg ul. Jagodowej,
-          1 kosz pomiędzy ulicami Bocianowo i Jaworowa.
2.ul. Bocianowo:
-          1 kosz róg ul. Biedronki
 
Ciele (3 sztuki):
1.ul. Kościelna:
-          róg ul. Kupieckiej,
2.ul. Osiedle:
-          przed świetlicą socjoterapeutyczną,
3.ul. Pogodna:
 -   róg ul. Uroczej.
Przyłęki (4 sztuki):
ul. Zabytkowa:
-  1 kosz przy boisku,
-  3 kosze  przy domkach
Kruszyn Krajeński ( 2 sztuki):
ul. Słoneczna
-  1 kosz przy ul. Słonecznej 17a,
-  1 kosz przy sklepie
2.Zamawiający dopuszcza umieszczenie na koszach logo firmy. Stan techniczny i estetyka koszy musi być nienaganna. Usługa uważana będzie za niewykonaną lub  wykonane z nienależytą starannością w przypadku stwierdzenia przepełnienia koszy, zalegania nieczystości wokół koszy,  niewłaściwego stanu techniczno-estetycznego lub ich braku.
Wymagany termin wykonania:
1) w zakresie dostawy i rozstawienia koszy – 15 dni od dnia zawarcia umowy,
2) wymagany przez Zamawiającego termin wykonywania usługi od dnia  03 listopada 2009 roku do 03.listopada 2012 roku,
3) wymagana częstotliwość wykonywania usług objętych niniejszym zamówieniem - cztery razy w miesiącu, a w przypadku konieczności wykonanie dodatkowej usługi na pisemne zlecenie przedstawiciela Zamawiającego. Porządkowanie terenu przy pojemnikach do segregacji  według potrzeb.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i dysponują dokumentem potwierdzajacym posiadanie uprawnień do świadczenia usług objętych zamówieniem,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC WYKONAWCY  W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i zaświadczenia:
1)      wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
         ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do            rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie       wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku    składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi         być złożony przez każdego wykonawcę);
3)      oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w
art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych;
   4)   oświadczenie Wykonawcy że nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, ( przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie  musi być złożony przez każdego wykonawcę);
5)  oświadczenie, Wykonawcy,  że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę);
  6)  oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu   usług  o  tożsamym lub  podobnym zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia- wymagane przez Zamawiającego wykonanie 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat;
 7)  oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,
  8)  karty katalogowe oferowanych koszy ( kolorowe,  w języku polskim),
  9)  zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie1 ,  składa dokument  lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się żądanych przez Zamawiającego dokumentów  – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości
 
Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Karolina Swoboda tel.(052 323-90-90) wew. 50, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-96 i Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 23 października 2009 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 2009 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 15.10.2009r.  poz. 178739.

 
                                                                                                      Zastępca Wójta
 
                                                                                                    Krzysztof Jankowski

  SIWZ-dostawa, dzierżawa itd-kosze 2009.doc (153kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (15 października 2009, 12:15:19)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (23 października 2009, 13:56:38)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1173