zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo- rowerową

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 5 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
ZP 341-37/09                                                                            Białe Błota 2009-11-12
     
OGŁOSZENIE  WYNIKU  PRZETARGU
   
            Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO na „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo- rowerową”,  w wyznaczonym terminie  na składanie ofert tj. do dnia 05.11.2009r. do godz. 10:00  wpłynęło pięć ofert.
Na wykonawcę  zadania została wybrana Oferta Nr 03  złożona przez Zakład Usług Technicznych „ PROBUDIN” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz z ceną netto 74 000,00zł., brutto 90 280,00zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert Cena 100%
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta Nr 01   złożona przez   Konsorcjum z Liderem  Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek -Kostencka, Paweł Szczuraszek z siedzibą 85-436 Bydgoszcz
ul. Rekinowa 27/2 i Partnerem FUNDACJA „ROZWÓJ UTP” z siedzibą 85-225 Bydgoszcz ul. Ks. A. Kordeckiego 20 z ceną netto 87 000,00 zł., brutto 106 140,00 zł. i uzyskała 85,06 punktów .według kryterium oceny ofert Cena 100%.
Oferta Nr  02   złożona przez Konsorcjum z Liderem  PE- POLSKA Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą 80-309 Gdańsk ul. Grunwaldzka 417/107 i Partnerem Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. W.Kulbacki  z siedzibą 82-300 Elbląg ul. Sobieskiego 25 z  ceną netto 95 819,67 zł. , brutto 116 900,00 zł.  i uzyskała 77,23 punkty . według kryterium oceny ofert Cena 100%.
Oferta Nr 03  złożona przez Zakład Usług Technicznych „ PROBUDIN” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz z ceną netto 74 000,00zł., brutto 90 280,00zł.  i uzyskała 100 punktów według kryterium oceny ofert Cena 100%.
Oferta Nr 04   złożona przez Biuro Studiów i Projektów „ BIPROKABEL” Spółka z o.o. z siedzibą 85-027 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 103 z cena netto 123 800,00zł., brutto 151 036,00 zł.
i uzyskała 59,77 punktów według kryterium oceny ofert Cena 100%.
Oferta nr 05    złożona przez drogową Pracownię Projektową „ANMAR” Anna Pacewicz- Dyrda z siedzibą 85-220 Bydgoszcz ul. Czarna Droga 3/97, z cena netto 88 700,00 zł., brutto 108 214,00 zł. i uzyskała 83,43 punkty według kryterium oceny ofert Cena 100%.
 
                                                                                                      Zastępca Wójta
                                                                  
                                                                                                   Krzysztof Jankowski
 
   
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 12.11.2009r.  


ZP 341-37/09

O G Ł O S Z E N I E

Gmina  Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, województwo Kujawsko-Pomorskie, tel. 052 323-90-90, fax 052 323-90-65, internet: www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@bialeblota.pl .
Ogłasza wszczęcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość  kwoty
14 000 EURO na opracowanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo- rowerową”,
1.Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy   ulicy Zabytkowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową na odcinku 1 km - od ulicy Przysieckiego.
Opis przedmiotu zamówienia .
Projekt powinien zostać wykonany przy uwzględnieniu poniższych wymogów:
- poszerzenie ulicy na całej długości  do szerokości 6m,
- progi zwalniające na terenie zabudowanym,
- ciąg pieszy o nawierzchni żwirowej lub podobnej z obrzeżami dwustronnymi, zlokalizowany w pasie drogowym ( na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przysieckiego do budynku kościoła  nawierzchnia z kostki betonowej).
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający wymaga przeprowadzenia  wizji w terenie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) projekt budowlany (6 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zawierający rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i innych. Projekty budowlane powinien zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
 2)projekt wykonawczy (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót (4 egz.), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
3)projekt stałej organizacji ruchu ( 5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca   1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi,
 4) projekt czasowej organizacji ruchu ( 4 egz),
 5) projekt odwodnienia ( 5 egz),
 6)projekt wycinki drzew i krzewów   ( 5 egz),
 7)projekt budowy oświetlenia ( 5 egz).
 8)kosztorys inwestorski (3 egz.) sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
9)przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11c i 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z poź. zm.) w tym projekty podziału nieruchomości.
10)protokoły z badania ksiąg wieczystych dla nieruchomości które podlegają podziałom geodezyjnym,
11)opracowanie operatu wodno- prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego w przypadku zorganizowanego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi,
12) uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z poź.  zm.)          

Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w  wersji elektronicznej w formacie plików  pdf.
Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości wraz z oświadczeniem projektanta o  kompletności i przydatności dokumentacji do celu jakiemu ma służyć.
Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego,
w terminie 7 dni będzie wykonywany odpłatnie w cenie koszów powielenia. Należy przyjąć cenę powielania formatu A-4 na poziomie 0,10 gr. W przypadku formatów większych niż format A-4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A-4.
Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia:
· Obowiązujące przepisy prawne, normy.
· Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych i projekty podziału nieruchomości - w zakresie i na koszt Wykonawcy.
 
Zamawiający dokona płatności za wykonane opracowanie w następujący sposób:
- 40% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy po protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego,
- 60% wynagrodzenia zostanie przelane na konto Wykonawcy uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 
Zapłata należności każdorazowo nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia  do Zamawiającego faktury wraz z protokółem zdawczo- odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz  po dostarczeniu faktury i zezwolenia na realizację inwestycji.
 
Podwykonawcy:
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakres zamówienia powierzony podwykonawcom.
Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty będzie uznawany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 lipca 2010  roku.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także  w art.22, ust.1  Ustawy prawo zamówień  publicznych, dotyczące:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    przepisy prawa  nakładają  obowiązek ich posiadania,
-posiadają  wiedzę i doświadczenie ,
-dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i zaświadczenia:
-wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ;
-aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku  składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);
-oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych;
-oświadczenie Wykonawcy że nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, ( przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie  musi być złożony przez każdego wykonawcę);
-oświadczenie, Wykonawcy,  że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę);
-oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu   prac  o  tożsamym lub  podobnym zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia- wymagane przez Zamawiającego wykonanie 3 zadań w ciągu ostatnich pięciu lat;
-oświadczenie z art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
-zaparafowany projekt umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
-dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 8, – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Termin wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego do dnia 31.07. 2010r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art. 22, ust.1  Ustawy prawo zamówień publicznych, a mianowicie:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i zaświadczeniach wymienionych w punkcie 8 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby  unieważnienie postępowania.
Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Jadwiga Tomaszewska i Pan Mariusz Stężewski  od poniedziałku do czwartku w godzinach od  8:00 do 16:00, piątek od godz. 8:00 do 14:30,  telefony bezpośrednie: 52 323 90 62, 52 323-90-64.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2009r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2009r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU UZP w dniu 27.10.2009r.poz. 188563
 
                                                                                      
                                                                                                       Zastępca Wójta
                                                                                                       
                                                                                                     Krzysztof Jankowski

SIWZ - projekt ulicy Zabytkowej w Przyłękach.doc (186kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (27 października 2009, 11:16:58)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (12 listopada 2009, 09:37:46)
Zmieniono: Umieszczenie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339