zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 266 504,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota, dnia 07.12.2009 roku
 
ZP 341 – 38 / 09

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU


         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO   na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 266 504,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku dla gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez „Bank Spółdzielczy, ul. Kołłątaja 8, 85 – 080 Bydgoszcz”  z ceną dla kredytu: 568 647,38 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
 
Oferta nr 01 złożona przez „Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna, ul. Szarych Szeregów 23a, 60 – 462 Poznań” z ceną dla kredytu 587 220,56 zł i uzyskała 96,84 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

   
                                                                            Zastępca Wójta
 
                                                                         Krzysztof Jankowski
ZP 341 – 38 / 2009

OGŁOSZENIE

UWAGA !!
Dodano aktualny SIWZ z terminem przelewu kredytu do 18.12.2009 roku oraz terminem kredytu do 31.12.2013 roku


UWAGA !!
Zmieniono kwotę kredytu z 5 274 000,00 zł
na 5 266 504,00
oraz datę składania ofert

 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota woj. kujawsko – pomorskie,
tel.(052) 323-90-90,
fax. 323-90-80
Internet: www.bip.bialeblota.pl, 
e-mail: inwestycje@bialeblota.pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 5 266 504,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku dla Gminy Białe Błota.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ
 
Rodzaj zamówienia: usługi.
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Kredyt długoterminowy w wysokości: 5 266 504,00 zł.
2. Kredyt pobrany będzie w jednej transzy do dnia 18.12.2009 roku. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do: 31 grudnia 2009 r.
3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 31 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku włącznie w równych ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.
4. Na wniosek Zamawiającego w uzasadnionym przypadku możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu.
5. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco.
6. W sytuacji gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielenia kredytu uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu.
8. Kwota kredytu liczona będzie według oprocentowania opartego na stawce WIBOR - 1M (obowiązującej w dniu 18.11.2009 r.) .
9. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
10. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich  (PLN).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
 
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.Cza trwania zamówienia lub termin wykonania:
Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r.

Warunki udziału w postępowaniu przetargowym:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
Warunki dla oferentów:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1, 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 - Prawa zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonych dokumentów. W celu potwierdzenia wymaganych warunków Wykonawcy muszą dostarczyć następujące dokumenty wg kolejności:

1. Ofertę cenową ,sporządzoną na formularzu ofertowym ,oraz oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i przyjmuje je bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).
2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 oraz spełnia warunki określone w art. 24 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych (załącznik nr 2).
3. Aktualny (z 2009 roku) wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z wyszczególnieniem osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy - (potwierdzona kserokopia).
4. Decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyrażeniu zgody na utworzenie Banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez Bank.
5. Aktualne  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert,
6. Aktualne oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
Wszelkie dokumenty przedkładane w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z §2 §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Z 24.05.2006 r. Nr 87, Poz. 605).
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
 
Kryteria wyboru ofert. Cenę ofertową (koszt kredytu) należy obliczyć jako sumę: oprocentowania kredytu i kosztów prowizji. - oprocentowanie kredytu (suma stawki WIBOR - 1M i marży banku), który zamawiający będzie musiał zapłacić za cały okres kredytowania
w PLN, - koszt prowizji od uruchomienia kredytu w PLN.
Opis kryteriów oceny Znaczenie waga (pkt.) Oprocentowanie za cały okres kredytu (oparte na stawce WIBOR - 1M obowiązującej w dniu 18 listopada 2009 roku) powiększone o marżę banku i prowizję od uruchomienia kredytu.- 100 PKT.
Opis sposobu dokonywania oceny ofert: Całkowity koszt udzielonego kredytu (CENA - C) ocena (pkt.)C = Cn / Cb * 100%
Cn - cena najniższa kredytu
Cb - cena badanego kredytu Cenę w ofercie należy podać wg poniższego zestawienia (wg zał. nr 1).
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska7, 86 – 005 Białe Błota.

Termin składania ofert: 07.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota. pokój 24 (sekretariat)
Termin otwarcia ofert: 07.12.2009 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota, pokój 19
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 23.11.2009 r., poz. 403 418 - 2009.
Treść o zmianie ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 24.11.2009 r., poz. 220 403 - 2009.
                                                                                      
 
                                                                                       Zastępca Wójt Gminy Białe Błota
                                                                                                   Krzysztof Jankowski
 
 
SIWZ.doc (74kB) word
Załącznik nr 1.doc (31kB) word
Załącznik nr 2.doc (27kB) word
SIWZ aktualne.doc (74kB) word
Odpowiedzi na pytania.doc (27kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (23 listopada 2009, 15:12:56)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (7 grudnia 2009, 14:22:51)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1409