zamówienie na:

WYWÓZ ODPADÓW Z POJEMNIKÓW ROZMIESZCZONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota 2009-12-17
 
ZP 341-41/09
 
OGŁOSZENIE  WYNIKU  PRZETARGU
 
              Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „ Wywóz odpadów z pojemników rozmieszczonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota”,  w wyznaczonym terminie  na składanie ofert tj. do dnia 16.12.2009r. do godz. 10:00  wpłynęła jedna  oferta.
złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo. Handlowe „ SANITRANS” Ryszard Wolski z siedzibą ul. Barycka 50, 86-005 Białe Błota  z cenami:
1)za  obsługę pojemników z odpadami komunalnymi:
-o pojemności 110 l  netto 13,36zł.,  brutto 14,29zł.
-o pojemności 240 l netto 24,30zł. , brutto 26,00zł.
-o pojemności 1100 l netto 55,51zł. brutto 59,39zł.
-o pojemności  5 m3 netto 250,00zł. brutto 267,50zł.
-o pojemności 10 m3 netto 480,00zł. brutto 513,60zł.
RAZEM: netto 823,17zł ,brutto 880,79zł.
 
2)za obsługę pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury:
- o pojemności 1100 l  netto 70,00zł. ,brutto 74,90zł.
- o pojemności 5 m3 netto 350,00zł. brutto 374,50zł.
RAZEM: netto 420,00zł., brutto 449,40zł.
3) za usługę polegającą na zebraniu ( uprzątnięciu) wywozie i utylizacji nie segregowanych odpadów komunalnych np. z akcji sprzątania ziemi, dzikie wysypiska itp.  w przeliczeniu na 1 m3 zebranych odpadów:  
netto 55,00zł., brutto 58,85zł.
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ, zawiera korzystne ceny i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert Cena 100%.
                                                                                                   
                                                                                                      Zastępca Wójta
                                                                                                                                                                            Krzysztof Jankowski


ZP 341-41/2009
                                         
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)323-90-90, fax.323-90-80 ,   internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na wykonywanie usługi w zakresie „WYWOZU ODPADÓW Z POJEMNIKÓW ROZMIESZCZONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA”, zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.Przedmiotem zamówienia jest  wykonywanie usług w zakresie wywozu odpadów z pojemników rozmieszczonych w miejscowościach na terenie Gminy według poniższych wymogów:
1) obsługa pojemników z odpadami komunalnymi:
-        o pojemności 110 l
-        o pojemności 240 l
-        o pojemności 1100 l
-        o pojemności  5 m3
-        o pojemności 10 m3
2) obsługa pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
-        o pojemności 1100 l 
-        o pojemności 5 m3
3) Przedmiotem zamówienia jest również usługa polegająca na zebraniu ( uprzątnięciu) wywozu i utylizacji nie segregowanych odpadów komunalnych np. z akcji sprzątania ziemi, dzikie wysypiska itp. Powyższa usługa powinna obejmować w/w składniki ceny w przeliczeniu na 1 m3 zebranych odpadów.  
4) Punkty stałe rozmieszczenia pojemników na terenie gminy:
-        1 pojemnik 1100 l – przy Urzędzie Gminy Białe Błota – w/g potrzeby
     (średnia  częstotliwość opróżniania - 3 razy w tygodniu),
-        pojemnik 110 l – ul. Guliwera w Białych Błotach  (średnia częstotliwość opróżniania – 1 raz  w tygodniu),
-        2 x pojemniki 1100 l – targowisko Łochowo  - w/g potrzeby
      (średnia  częstotliwość opróżniania - 1 raz w tygodniu),
-        1 pojemnik 1100 l – Jezioro Jezuickie w Białych Błotach– pojemnik stawiany na okres wiosenno – letni (średnia  częstotliwość opróżniania - 1 raz w miesiącu),
-        1 pojemnik Dębinek - Prądki - pojemnik stawiany na okres wiosenno – letni (średnia  częstotliwość opróżniania – 1 raz  w miesiącu),
-        Świetlica Terapeutyczna w Cielu – w/g potrzeby ( średnia częstotliwość opróżniania – 1 raz w miesiącu);
-        1 pojemnik 1100 l- ul. Kasztanowa w Łochowie przy śluzie ( średnia częstotliwość opróżniania co 2 miesiące),
 
5)Rozmieszczenie pojemników w/g  potrzeby, w miejsca wskazane przez  Zamawiającego  na terenie gminy Białe Błota ( średnie zapotrzebowanie na pojemniki  - 60 zleceń w skali roku);
2.Wywóz odpadów z pojemników odbywać się będzie na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego,  które określać będą: miejsce ustawienia pojemnika, ilość i typ pojemnika/ kontenera, częstotliwość opróżniania, rodzaj odpadów i termin podstawienia pojemnika.
3.Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego nieodpłatnie w odpowiedni pojemnik / kontener.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej
Kod CPV: 905111000-2 Usługi wywozu odpadów.
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i dysponują dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do świadczenia usług objętych zamówieniem,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i zaświadczenia:
1)      wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
         ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do      rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie    wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku    składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi       być złożony przez każdego wykonawcę);
3)   oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
   4)   oświadczenie Wykonawcy że nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, ( przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie  musi być złożony przez każdego wykonawcę);
5)  oświadczenie, Wykonawcy,  że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę);
  6)  oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu   usług  o  tożsamym lub  podobnym zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia- wymagane przez Zamawiającego wykonanie 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat ( wymagane. 2 listy referencyjne),
   7) oświadczenie z art. 44 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,
   8) oświadczenie o akceptowaniu  projektu umowy - Załącznik nr 2  do SIWZ,
   9) dokument potwierdzający posiadanie  ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
 10) oświadczenie o posiadaniu umowy na odbiór odpadów zawartą z uprawnioną jednostką posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie składowania odpadów,
 
2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie1 ,  składa dokument  lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawiony nie wcześniej         niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się żądanych przez Zamawiającego dokumentów   – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem na każdej ze stron. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji od dnia 04.01.2010r do dnia 31.12.2010r.
Zapłata należności za wykonanie usługi następować  będzie każdorazowo na podstawie faktury  przedkładanej na koniec miesiąca wraz z zestawieniem wykonanych usług zawierającym datę opróżniania poszczególnych pojemników.
Zapłata należności  w terminie do 21 dni przelewem na konto wskazane przez  Wykonawcę.                                                                       

 
Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Karolina Swoboda tel.( 052 323-90-90) wew. 50, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-96 i Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2009 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2009 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Suma cen jednostkowych będzie  pomnożona przez  niżej podany współczynnik procentowy ustalony dla każdego zakresu usług:
1) za obsługę pojemników z odpadami komunalnymi o pojemnościach : 110 l , 240 l, 1100 l , 5 m3  i 10 m3  - 50%,
2) obsługa pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury o pojemności :1100 l  i 5 m3 -15%,
3) Przedmiotem zamówienia jest również usługa polegająca na zebraniu ( uprzątnięciu) wywozu i utylizacji nie segregowanych odpadów komunalnych np. z akcji sprzątania ziemi, dzikie wysypiska itp. Powyższa usługa powinna obejmować w/w składniki ceny w przeliczeniu na 1 m3 zebranych odpadów.-35% . 
 
obliczanie odbywać będzie się w następujący sposób
 
          C min
  ----------------------   x  R  = Cx
            Cn
 
           Cmin.- najniższa  suma cen jednostkowych  w zbiorze ofert
           Cn- suma cen jednostkowych  rozpatrywanej oferty
            R- waga kryterium w %
           Cx- ilość uzyskanych punktów
 
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 08.12.2009r.poz. 422130.


                  

 
                                                                                                     Zastępca Wójta
 
 
                                                                                                  Krzysztof Jankowski
 
  SIWZ-wywóz odpadów.doc (150kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (8 grudnia 2009, 15:15:45)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (17 grudnia 2009, 15:11:58)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1153