zamówienie na:

Odbiór odpadów azbestu od mieszkańców z terenu gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-39A/09
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 
Białe Błota 2010-01-04
 
ZP 341-39A/09
 
OGŁOSZENIE  WYNIKU  PRZETARGU

Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  którego wartość  przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO na „ Odbiór Odpadów azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota”,  w wyznaczonym terminie  na składanie ofert tj. do dnia 30.12.2009r. do godz. 10:00  wpłynęło dziesięć ofert .
Na wykonawcę usług została wybrana Oferta Nr 05 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne Spółka Jawna z siedzibą Zgórsko 31A, 26-052 Sitkówka- Nowiny z ceną jednostkową za 1 tonę netto 348,00 zł., brutto 372,36 zł. oraz ilością uzyskanych punktów 100 przy kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ, zawiera najniższą  cenę i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert Cena 100%.
Zestawienie pozostałych  ofert:
Oferta Nr 01  złożona przez  MAXMED Zakład Usługowo- Handlowy Marcin Murzyn  z siedzibą 84-252 Orle ul. Pomorska 49 z ceną jednostkową za 1 tonę   netto   1 100,00zł. brutto
1 177,00 zł. i uzyskała 31,64 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
Oferta Nr 02  złożona przez  EKOLOGIA FAIR-PLAY  Plewko- Grzegorczuk  z siedzibą 74-400 Dębno ul. Mickiewicza 2  z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  550,00zł. brutto 588,50 zł. i uzyskała 63,27 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
 Oferta Nr 03  złożona przez  Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Abramczyk  z siedzibą 01-826 Warszawa ul. Kleczewska  38  z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  352,00zł. brutto 376,64 zł. i uzyskała 98,86 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
Oferta Nr 04  złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ GRONEKO” Marcin  Gronowski  z siedzibą  Mikorzyn 19 87-732 Lubanie  z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  390,00zł. brutto 417,30 zł. i uzyskała 89,23 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
Oferta Nr 06  złożona przez  „EKO-LOGISTYKA”  Robert Rusewicz  z siedzibą  66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Warskiego 7/5  z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  579,00zł. brutto 619,53 zł. i uzyskała 60,10 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
Oferta Nr 07  złożona przez  SYSTEM-SERWIS Usługi Specjalistyczne z siedzibą Rejowiec 29A 62-085 Skoki  z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  500,00zł. brutto 535,00 zł. i uzyskała 69,6 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
Oferta Nr 08  złożona przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ABBA- EKOMED”  Spółka z o.o. z siedzibą ul. Moniuszki 11/13  87-100 Toruń z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  547,00zł. brutto 585,59 zł. i uzyskała 63,62 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
Oferta Nr 09  złożona przez  „ECO- POL” Spółka z o.o.  z siedzibą ul. Dworcowa 9  86-120 Pruszcz z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  400,00zł. brutto 428,00 zł. i uzyskała 87,00 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%;
Oferta Nr 10  złożona przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „REMECO”   Remigiusz Rynkiewicz z siedzibą Samostrzel 30/10  89-110 Sadki z ceną jednostkową za 1 tonę   netto  425,00zł. brutto 454,75 zł. i uzyskała 81,88 pkt według kryterium oceny ofert Cena 100%.
 
                                                                                             Zastępca Wójta
 
                                                                                          Krzysztof Jankowski
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  04.01.2010r.


ZP 341-39A/09


O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(52)323-90-90, fax.323-90-80 ,   internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO na wykonywanie usługi w zakresie „Odbioru odpadów azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota”  , zgodnie  z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest  odbiór azbestu od mieszkańców  z terenu Gminy Białe Błota w okresie trzech lat , dotyczy odpadów  o kodach:17 06 01*- materiały izolacyjne zawierające azbest i 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Usługa  obejmuje : opomiarowanie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.
Odbiorowi będzie podlegał azbest zdeponowany na nieruchomościach mieszkańców , o odbiorze którego każdorazowo Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.
Zamawiający nie organizuje spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej
 
Kod CPV: 90 65 00 00-8 Usługi usuwania azbestu
 
1.O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655 ) i dysponują dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do świadczenia usług objętych zamówieniem,
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655),
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. Nr 223 z 2007r, poz. 1655) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
 
2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i zaświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę);
3) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) oświadczenie Wykonawcy że nie zalega z opłacaniem podatków na rzecz Urzędu Skarbowego, ( przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie  musi być złożony przez każdego wykonawcę);
5) oświadczenie, Wykonawcy,  że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, (w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę);
6) oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu usług  o  tożsamym lub  podobnym zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia- wymagane przez Zamawiającego wykonanie 2 zadań w ciągu ostatnich 5 lat ( wymagane. 2 listy referencyjne),
7)    oświadczenie z art. 44 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,
8)  oświadczenie o akceptowaniu  projektu umowy - Załącznik nr 2  do SIWZ,
9)  dokument potwierdzający posiadanie  ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej    w    zakresie prowadzonej działalności,
10)  oświadczenie o posiadaniu umowy na odbiór odpadów zawartą z uprawnioną jednostką posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
11)   oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych o kodach 17 06 01* i 17 06 05*, wydane w oparciu o obowiązującą ustawę o odpadach,
12)   w przypadku prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest , oświadczenie o posiadaniu wymaganego   zezwolenia na taką działalność wydanego  w oparciu o obowiązującą ustawę o odpadach,
  13) kopie  kart przekazania odpadów z ostatnich 2 lat.
 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 ,  składa dokument  lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (wystawiony nie wcześniej         niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się żądanych przez Zamawiającego dokumentów  – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
UWAGA: Przedłożone dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonej  za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osobę do tego upoważnioną. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
Zapłata należności za wykonanie usługi następować  będzie każdorazowo na podstawie faktur   wystawionych w oparciu o karty przekazania odpadów oraz pokwitowanie dokonania przez firmę odbioru azbestu, podpisane przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości z  której azbest został odebrany.
 
Zapłata należności  w terminie do 21 dni przelewem na konto wskazane przez  Wykonawcę.                                                                       

 
Osobami  uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Magdalena Wajchert tel.(052 323-90-90) wew. 30, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-96 i Pani  Jadwiga Tomaszewska  tel. (052) 323-90-90 wew.62, tel. bezpośredni ( 052) 323-90-62, od poniedziałku do czwartku w godz. od  8.00 do 16.00 w piątek w godz. od 8:00 do 14:30 .
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana na Portalu UZP w dniu 17.12.2009r.
poz. 432652.
                                                                                                               
  SIWZ- Odbiór odpadów azbestu z terenu gminy.doc (146kB) word
                                                                                                      Zastępca Wójta
 
                                                                                                   Krzysztof Jankowski

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (17 grudnia 2009, 11:12:25)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (4 stycznia 2010, 15:00:38)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1852