zamówienie na:

Budowa zbiornika retencyjnego –modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Łochowo gm. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Roboty budowlane
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 29 kwietnia 2004
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 29.04.2004r na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.” Budowa zbiornika retencyjnego- modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Łochowo Gmina Białe Błota”,na wykonawcę wybrana została najkorzystniejsza oferta Nr 01 złożona przez Zakład Produkcyjny „BOHAMET” S. J. Henryk Bogusz, Jarosław Halarewicz Ciele 91 86-005 Białe Błota z ceną netto 161 807,00 zł.brutto 173 133,44 zł.  
O G Ł O S Z E N I E


               
                             Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,  tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet: www.bialeblota.pl,
e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl, www.bip.bialeblota.pl
                 Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika retencyjnego –modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Łochowo gm. Białe Błota”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 Termin realizacji wymagany przez zamawiającego 45 dni od podpisania Umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój Nr 2( I piętro w budynku Banku Spółdzielczego ul. Guliwera 13) lub za zaliczeniem pocztowym.
           Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Tomaszewska, Jan Czekajewski w godz. 8.00-16.00.
Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu  29.04.2004r. o godz. 10.00.
           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2004 o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój Nr 23 (sala USC).
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofert przez 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 kwietnia 2004, 15:52:31)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (4 maja 2004, 10:49:50)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1610