zamówienie na:

Budowa odwodnienia – etap I i II ulicy Szubińskiej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Roboty budowlane
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 23 kwietnia 2004
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 23.04.2004r na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odwodnienia ulicy Szubińskiej etap I i II w m. Białe Błota”, na wykonawcę wybrana została oferta Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Sp. z o.o. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza ceną za: I etap 57 062,00 zł. brutto 61 056,34 zł., terminem realizacji 30 dni od podpisania umowy terminem gwarancji 36 miesięcy , za II etap 48 041,00 zł. ,brutto 51 403,87 zł. terminem gwarancji 36 miesięcy oraz terminem realizacji do 15 maja 2005r. 
O G Ł O S Z E N I E
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI do 60 000 EURO


               
     Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,  tel./fax349-42-48, tel. 349-44-02,internet: www.bialeblota.pl,
e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl, www.bip.bialeblota.pl
     Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odwodnienia – etap I i II ulicy Szubińskiej   w  m. Białe Błota”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                 Termin realizacji wymagany przez zamawiającego pierwszy etap 30 dni od podpisania Umowy, drugi etap do 30.05.2005r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój Nr 2( I piętro w budynku Banku Spółdzielczego ul. Guliwera 13) lub za zaliczeniem pocztowym.
     Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są: Jadwiga Tomaszewska, Jan Czekajewski w godz. 8.00-16.00.
Oferty należy składać w  siedzibie zamawiającego pokój Nr 19- sekretariat.
Termin składania ofert upływa w dniu  23.04.2004r. o godz. 10.00.
     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2004 o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pokój Nr 23 (sala USC).
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni  od dnia upływu terminu składania ofert.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24       ust. 1 i 2 ,spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

 


 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 kwietnia 2004, 16:11:36)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (4 maja 2004, 14:49:40)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1781